Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Pardubice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Moravany.

Osoby na území obce Moravany budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Během rozvodnění řeky Loučná může na několika místech v obci dojít ke zneprůjezdnění komunikací a k úplnému zamezení přístupu k některým nemovitostem. Při povodních v minulosti došlu k zaplavení místní komunikace v Trusnově a úplnému odříznutí nemovitostí s č. p. 23 a 45. V intravilánu Čeradic pak ze zkušenosti hrozí zatopení silnice III/32259. V případě stoleté povodně rovněž hrozí zneprůjezdnění komunikace III/32260 od Slepotic/Trusnova do Čeradic.
Objízdná trasa uzavírky silnice III/32259 v Čeradicích by vedla po komunikaci III/32629 do Horní Rovně, dále po komunikaci II/322 do Dolní Rovně, odtud po komunikaci III/32256 do Platěnic a po komunikaci III/32259 zpět do Čeradic. Objízdná trasa uzavírky silnice III/32260 by vedla přes Slepotice po komunikaci III/32263 do Moravan odtud do Platěnic a po komunikaci III/32259 zpět do Čeradic. »
Dopravní omezení na území obce Moravany
Objízdné trasy na území obce Moravany

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.