Charakteristika zájmového území

Správní obvod SO ORP Frýdlant se nachází na severu Čech v nejsevernější části Libereckého kraje a sousedí celkem se třemi obcemi s rozšířenou působností, a to ORP LiberecJablonec nad Nisou a Tanvald, přičemž na celém území SO ORP Frýdlant žije k 1. 1. 2019 dle ČSÚ 24 496 obyvatel. SO ORP Frýdlant se rozkládá na území 349,36 kma zahrnuje celkem 18 obcí.
SO ORP Frýdlant je s průměrnou hodnotou zalidnění 70 obyvatel na km2 pod hodnotou, které dosahuje Česká republika (135) nebo Liberecký kraj (140). Výraznějšími centry SO ORP jsou města Frýdlant, HejniceRaspenava a Nové Město pod Smrkem.

Přehledná mapa SO ORP Frýdlant

Přehledná mapa SO ORP Frýdlant

Hospodářské podmínky v SO ORP Frýdlant jsou výrazně ovlivněny jeho vysokohorskou polohou a rozsáhlými lesními porosty. Po hřebenech pohoří probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Nejvýznamnějším vodním tokem je Smědá odvodňující severní část pohoří a ústící do Lužické Nisy (významný přítok Odry, která ústí do Baltského moře), ta odvádí vodu ze západní a jihozápadní části Jizerských hor.

Základní údaje o obcích v SO ORP Frýdlant (k 31. 12. 2018)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl lesů (%)

Mapa

SO ORP Frýdlant 24 496 34 936 44.9 6.1 1.0 47.9 »
Bílý Potok 688 1 821 12.9 3.2 1.0 82.9 »
Bulovka 933 2 888 56.9 5.0 0.5 37.6 »
Černousy 324 857 57.8 8.2 1.7 32.2 »
Dětřichov 714 972 55.6 7.2 1.2 36.1 »
Dolní Řasnice 531 1 294 75.1 5.7 0.6 18.6 »
Frýdlant 7 531 3 160 58.6 11.5 1.2 28.7 »
Habartice 507 556 64.8 7.3 0.8 27.1 »
Hejnice 2 721 3 841 8.0 2.6 0.7 88.7 »
Heřmanice 264 747 55.5 8.4 1.3 34.8 »
Horní Řasnice 227 1 904 53.8 6.1 0.5 39.7 »
Jindřichovice pod Smrkem 655 1 914 44.0 5.3 0.9 49.8 »
Krásný Les 462 1 348 69.2 7.0 0.7 23.1 »
Kunratice 368 1 242 55.2 6.2 1.2 37.4 »
Lázně Libverda 424 1 326 19.6 4.0 0.5 76.0 »
Nové Město pod Smrkem 3 674 2 893 37.4 7.5 0.8 54.3 »
Pertoltice 291 1 016 65.8 5.1 1.7 27.3 »
Raspenava 2 851 4 128 38.2 5.7 1.4 54.7 »
Višňová 1 331 3 029 59.6 6.2 2.2 31.9 »


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží celé území SO ORP Frýdlant do provincie Česká Vysočina, soustavy Krkonošsko-jesenické a podsoustavy Krkonošské. Převážná většina území spadá do celku Frýdlantská pahorkatina. Pouze malá okrajová část na východě (k. ú. města Nové Město pod Smrkem a obcí Bílý Potok, Lázně Libverda) patří již do celku Jizerské hory, podcelku Smrčská hornatina, okrsku Vysoký jizerský hřbet. Také jižní část SO ORP (části k. ú. obcí Heřmanice, Dětřichov, Bílý Potok a měst Frýdlant, Raspenava, Hejnice) spadá již do celku Jizerské hory, konkrétně do podcelku Jizerská hornatina, okrsků Albrechtická vrchovina, Oldřichovská vrchovina, Soušská hornatina a Smědavská hornatina.

Pro reliéf jsou charakteristické horské hřbety Jizerských hor, které lemují zájmové území z jižní a jihovýchodní strany. Podstatnou část tvoří pahorkatinný reliéf Frýdlantské pahorkatiny s velkým množstvím menších vrcholů se zaříznutými údolími vodních toků, zejména Smědé, Olešky, Lomnice, Řasnice, Jizery a mnoha dalších. Nejvyšším bodem území je vrch Smrk (1124 m n. m.), který je zároveň nejvyšším vrcholem Jizerských hor nacházející se ve východní části území na hranici s Polskem. Naopak nejníže položeným je místo, kde zájmové území, zároveň i Českou republiku, opouští vodní tok Smědá na severozápadní hranici s Polskem (212 m n. m.).

Z geologického hlediska je zájmové území součástí soustavy Českého masivu, konkrétně lužické (západosudetské) oblasti. Pro Frýdlantskou pahorkatinu jsou typické zejména kvartérní ledovcové sedimentární horniny, především jíly, varvy a spraš. Ostrůvkovitě se zde vyskytují i magmatické horniny, zejména granity, granodiority. V severovýchodní části území lze narazit i na ruly a ortoruly. Jižní část území, spadající již do geomorfologického celku Jizerské hory, tvoří zejména horniny krkonošsko-jizerského krystalinika (ortorula, granit, metagranit, granodiorit, fylit svor) jejichž souvislé pokryvy jsou narušovány liniovými výskyty říčních sedimentů (hlína, písek, štěrk). Převažujícími půdními typy jsou kambizemě s rankery a litozeměmi, pseudogleje s oglejenými kambizeměmi, luvizemě, kryptopodzoly a podzoly.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území SO ORP do mírně teplých a mírně chladných podoblastí MT2, MT7, MT9, CH6 a CH7. Oblast je velmi bohatá na srážky (cca 800 - 1 700 mm/rok)

Charakteristika podoblastí MT2, MT7, MT9, CH6 A CH7

Charakteristika MT2 MT7 MT9 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 40 - 50 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120 100 - 120 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450 400 - 450 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80 60 - 80 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 120 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50