Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro stanovení SPA na území SO ORP Frýdlant slouží hlásné profily:
 • Hlásný profil kategorie A - Předlánce (Smědá)
  Nachází se na toku Smědá v obci Předlánce. Nachází se na silničním mostu na pravém břehu toku. Je ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem.
 • Hlásný profil kategorie A - Bílý Potok (Smědá)
  Je umístěný na pravém břehu vodního toku u jezu před mostní konstrukci na ulici P. Bezruče v obci Bílý Potok poblíž č. p. 25.
 • Hlásný profil kategorie A - Frýdlant (Smědá)
  Nachází se na lávce pro pěší v centru města na pravém břehu toku Smědá. Provozovatelem je ČHMÚ v Ústí nad Labem.
Pro varování a včasnou ochranu na území SO ORP Frýdlant slouží následující hlásné profily:
 • Hlásný profil kategorie C - Bulovka-Arnoltice (Bulovský potok)
  Nachází se na mostku přes Bulovský potok v obci Bulovka, části Arnoltice, pod č.p. 231.
 • Hlásný profil kategorie C - Bulovka (Bulovský potok)
  Nachází se na mostku přes Bulovský potok v obci Bulovka, nad č.p. 213. Provozovatelem stanice je obec Bulovka.
 • Hlásný profil kategorie C - Černousy-1 (Smědá)
  Nachází se na železničním mostě přes Smědou v obci Černousy. Provozovatelem stanice je obec Černousy.
 • Hlásný profil kategorie C - Černousy-2 (Smědá)
  Nachází se na silničním mostě přes Smědou v obci Černousy nedaleko křižovatky na Boleslav. Provozovatelem stanice je obec Černousy.
 • Hlásný profil kategorie C - Dětřichov (Oleška)
  Nachází se na silničním mostě páteřní komunikace I/13 přes Olešku v obci Dětřichov. Provozovatelem stanice je obec Dětřichov.
 • Hlásný profil kategorie C - Dětřichov 2 (Oleška)
  Nachází se na levém břehu vodního toku Oleška v jihozápadní části obce Dětřichov. Provozovatelem stanice je obec Dětřichov.
 • Hlásný profil kategorie B - Frýdlant - Fügnerova, Řasnice
  Hladinoměr je umístěn na ulici Fügnerova na mostní konstrukci. Provozovatelem je ČHMÚ Ústí nad Labem.
 • Hlásný profil kategorie C - Habartice (Kočičí potok)
  Nachází se na Kočičím potoce v Habarticích u č. p. 144. Provozovatelem stanice je obec Habartice.
 • Hlásný profil kategorie C - Hejnice Ferdinandov (Sloupský potok)
  Nachází se na mostku přes Sloupský potok (Bílý Štolpich) u č. p. 67 ve městě Hejnice, části Ferdinandov. Provozovatelem stanice je město Hejnice.
 • Hlásný profil kategorie C - Hejnice (Smědá)
  Nachází se na mostku přes Smědou u č. p. 5 ve městě Hejnice.
 • Hlásný profil kategorie C - Horní Řasnice (Řasnice)
  Nachází se na konzoli na mostu přes tok Řasnice v obci Horní Řasnice. Provozovatelem stanice je Horní Řasnice.
 • Hlásný profil kategorie C - Jindřichovice pod Smrkem (Jindřichovický potok)
  Nachází se na mostku přes Jindřichovický potok v obci Jindřichovice pod Smrkem, nad č.p. 212. Provozovatelem stanice je obec Jindřichovice pod Smrkem.
 • Hlásný profil kategorie C - Krásný Les (Řasnice)
  Nachází se na mostku přes Řasnici nad ZŠ v obci Krásný Les. Provozovatelem stanice je obec Krásný Les.
 • Hlásný profil kategorie C - Kunratice (Kunratický potok)
  Nachází se na mostku přes Kunratický potok u č. p. 83 v obci Kunratice.
 • Hlásný profil kategorie C - Lázně Libverda (Libverdský potok)
  Nachází se u zatrubnění Libverdského potoka naproti obecnímu úřadu obce Lázně Libverda. Provozovatelem stanice je obec Lázně Libverda.
 • Hlásný profil kategorie C - Nové Město pod Smrkem (Lomnice)
  Nachází se na mostku přes Lomnici u č.p. 355 ve městě Nové Město pod Smrkem. Provozovatelem stanice je město Nové Město pod Smrkem.
 • Hlásný profil kategorie C - Pertoltice (Pertoltický potok)
  Nachází se na mostku přes Pertoltický potok u č. p. 53 v obci Pertoltice. Provozovatelem stanice je obec Pertoltice.
 • Hlásný profil kategorie C - Raspenava (Smědá)
  Nachází se před č. p. 23 u vtoku potůčku z luk do řeky Smědé ve městě Raspenava. Provozovatelem stanice je město Raspenava.
 • Hlásný profil kategorie C - Višňová (Smědá)
  Nachází se na silničním mostě přes Smědou v obci Višňová, části Víska (nad č.p. 30). Provozovatelem stanice je obec Višňová.
 • Hlásný profil kategorie C - Dolní Řasnice (Řasnice)
  Vodočetná lať se nachází na mostě v obci Dolní Řasnice, provozovatelem je obec Dolní Řasnice.

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. A směrodatné pro území SO ORP Frýdlant

Hlásný profil I. SPA
II. SPA III. SPA
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Předlánce (Smědá) 200 cm 220 cm 240 cm
Bílý Potok (Smědá) 80 cm 100 cm 120 cm
Frýdlant (Smědá) 130 cm 150 cm 160 cm
» 
Hlásné profily pro území SO ORP Frýdlant

Hlásné profily v povodňovém plánu SO ORP Frýdlant. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)