Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě mapy záplavového území a dle skutečného stavu při povodních. Detailní výpis všech ohrožených objektů s předpokládanou evakuací občanů v dotčených obcích je součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Také je nutné brát v potaz, že se jedná o turistickou oblast, proto i část obytných budov v záplavovém území slouží jako rekreační objekty a hotely a počet potenciálně evakuovaných osob může několikanásobně narůst (zejména se jedná o obec Dolní Morava).
Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území SO ORP Králíky
Kontaminovaná místa na území ORP Králíky jsou převážně skládky na území města Králíky. Na území SO ORP Králíky se jich nachází celkově 6.
Kontaminovaná místa na území SO ORP Králíky

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem jednotlivých obcí jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem jednotlivých obcí ORP Králíky.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě jednotlivých obcí ORP Králíky u předsedy povodňové komise obce.