Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Králíky

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Králíky a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území SO ORP Králíky spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. a Povodí Labe, státní podnik.

Správním územím ORP Králíky protéká několik toků, přičemž mezi nejvýznamnějšími patří Tichá Orlice, Morava, Březná, Lipkovský potok, Červenovodský potok a Králický potok.

Tichá Orlice pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině nad Horní Orlicí (část obce Červená Voda). Pod městem Králíky přibírá několik přítoků a dále pod obcemi Lichkov a Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí se Tichá Orlice stéká s Divokou Orlicí a pokračuje dále pod názvem Orlice. Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik. Na správním území SO ORP Králíky protéká správním územím obcí Červená Voda, Lichkov, Mladkov a města Králíky.

Významným pravostranným přítokem Tiché Orlice je Králický potok, který protéká městem Králíky a po opuštění města se vlévá do Tiché Orlice. Správcem Králického potoka jsou Lesy České republiky, s. p. Na správním území ORP Králíky protéká správním územím města Králíky.

Řeka Březná pramení v nadmořské výšce 850 m na jihovýchodních svazích Jeřábu (1 002,8 m n. m.), mezi ním a Boudou (956 m n. m.). Protéká Moravským Karlovem, Bílou Vodou, Mlýnickým Dvorem, Březnou, Štíty a Crhovem. V Hoštejně se vlévá zleva do Moravské Sázavy na jejím zhruba 17. říčním kilometru. Je levostranným a celkově největším přítokem Moravské Sázavy. Délka toku činí 31,8 km. Plocha povodí činí 130,3 km². Správcem toku je Povodí Moravy, s. p. Na správním území ORP Králíky protéká správním územím obce Červená Voda.

Červenovodský potok, místním názvem Bílá Voda, je pravostranným přítokem Březné. Pramení na svazích mezi Suchým vrchem (995 m n. m.) a Prostředním vrchem (871 m n. m.) nad obcí Červená Voda. Správcem toku jsou Lesy České republiky, s. p. Na správním území ORP Králíky protéká správním územím obce Červená Voda.

Lipkovský potok je důležitým pravostranným přítokem Tiché Orlice. Odvádí vody z rozsáhlého plochého území na úpatí hory Klepý a tvoří tak výraznou zdrojnici Tiché Orlice. Na hranici správního území města Králíky a obce Lichkov se vlévá do Tiché Orlice. Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik. Na správním území ORP Králíky protéká správním územím obce Lichkov a města Králíky.

Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v katastrálním území Velká Morava, v nadmořské výšce 1 380 m v upravené studánce. Hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet pohoří Králického Sněžníku. V jižním úbočí Králického Sněžníku vytváří strmý žleb, kde přijímá několik potoků. Má zde charakter rychle mohutnícího horského potoka, níže pak říčky s rychlou čistou vodou. Na území Pardubického kraje má však jen 18 km svého pramenného toku (plocha povodí je 43,0 km2) a kraj opouští u Horní Hedče. Roční průměrný průtok zde má nad soutokem se Zlatým potokem hodnotu 0,98 m3/s. Správcem toku je Povodí Moravy, s. p. Na správním území ORP Králíky protéká správním územím obce Dolní Morava a města Králíky.

Správním území ORP Králíky dále protéká také větší počet drobných toků. Mezi výraznější ve správě Povodí Labe, státní podnik patří Plynárenský potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0040-0-00), Heřmanický potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0080-0-00) a Studenský potok (č. hydrologického pořadí 1-02-01-0110-1-00). Mezi nejvýraznější ve správě Lesy České Republiky, s. p. patří Boříkovický potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0060-0-00), Suchý potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0020-0-00), Zlatý potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0020-0-00), Mlýnský potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00), Kamenitý potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00), Hluboký potok (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00), Poniklec (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00), Kopřivák (č. hydrologického pořadí 4-10-01-0010-0-00). Tyto drobné toky až na výjimky nedosahují větší délky než 3 km. Nebezpečí hrozí pouze při jarním tání, kdy se tyto drobné toky rozvodní a odvádí vodu do svých recipientů. Nicméně z důvodu malé délky toků a malých dílčích povodí se neočekávají výraznější komplikace.

Významné toky na území SO ORP Králíky

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Králíky

Přehled vodních děl na území SO ORP naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na správní území ORP Králíky zasahuje 17 vodních děl - 6 suchých retenčních nádrží (poldrů), 6 vodních nádrží, 2 jezy a 3 rybníky.