Analýza časových možností

Pro vodní toky na území SO ORP Uherský Brod nejsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z toho důvodu je důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinskem Povodí Moravy, s. p.

Orientační postupové doby povodňových průtoků