Charakteristika zájmového území

Správní obvod SO ORP Uničov se nachází ve střední části Olomouckého kraje, při severovýchodní hranici sousedí s Moravskoslezským krajem, konkrétně s ORP Rýmařov. V Olomouckém kraji sousedí s pěti dalšími obcemi s rozšířenou působností, a to s ORP Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Litovel a Šternberk.
Rozloha území SO ORP Uničov činí přibližně 207,4 km2, zahrnuje celkem 10 obcí, 29 dílčích katastrálních území a celkem se zde nachází 49 základních sídelních jednotek. Z těchto sídelních jednotek má pouze jedna statut města (město Uničov) a ostatní statut obce (Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd a Želechovice). Spolu s dalšími 4 obcemi, které nespadají do SO ORP Uničov, tvoří svazek Mikroregion Uničovsko. K 1. 1. 2020 zde dle dat ČSÚ žilo 22 428 obyvatel. Na celkové rozloze Olomouckého kraje se SO ORP Uničov podílí zhruba 3,9 %, a na celkovém počtu obyvatel přibližně 3,5 %.

Přehledná mapa obcí a jejich katastrálních území v SO ORP Uničov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území SO ORP Uničov má rovinatý charakter v údolí řeky Moravy. Z geomorfologického hlediska se území nachází na rozhraní provincie Česká Vysočina a Západní Karpaty. Provincie Západní Karpaty vyplňuje území směrem z jihu a tvoří střední a jižní část území. Do provincie Česká vysočina pak spadají obce na okraji správního obvodu. Dělení logicky ovlivňuje i nižší celky. Území spadá do dvou subprovincií – Krkonošsko-Jesenická soustava a Vněkarpatské sníženiny. Geomorfologicky nižší regiony pak tvoří oblasti Jesenická oblast a Západní vněkarpatské sníženiny. Celky Hanušovická vrchovina, Nízký Jeseník a Hornomoravský úval. Podcelky Úsovská vrchovina, Uničovská plošina a Bruntálská vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 250–350 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrchol Bradlo s nadmořskou výškou 600 m n. m., který se nachází v severozápadní části správního obvodu.

Celé území spadá do působnosti Povodí Moravy s. p. a významnými toky, které odvodňují zájmové území, jsou Oskava, Oslava a několik menších vodních toků.

Část správního obvodu ORP Uničov spadá svým územím pod velkoplošně chráněné území CHKO Litovelské Pomoraví. Pod toto území spadá konkrétně jihozápadní část území ORP Uničov a to katastrální území Králová a Benkov. Stejné území je pak součástí chráněné Ptačí oblasti a Evropsky významné oblasti s totožným názvem. Do dalšího chráněného území spadá ve východní části ORP Uničov katastrální území Křivá, která patří do Evropsky významné lokality Sovinec.

 

Struktura půdního fondu

Jih ORP tvořený úrodnou Hanou byl v minulosti významnou zemědělskou oblastí, zemědělská činnost je dominantní také nyní. Téměř celé území ORP leží na půdách I. a II. třídy ochrany půdního fondu. Pro oblast jsou tradiční sadové lokality - největší sady jsou v Králové (Medlov) a v Troubelicích.
Kvalitní půdy se nachází v celé oblasti mimo Nízkého Jeseníku (kambizemě) a Bradla a jsou to černozemě (západně od města), fluvizemě (podél významných toků), dále pak šedozemě, hnědozemě a luvizemě. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

V důsledku zemědělské činnosti na rozsáhlých polních celcích a řídké krajinné zeleni dochází jak k větrné, tak k vodní erozi (pouze okrajově – Medlovsko, Troubelicko, svahy Nízkého Jeseníku). Hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace jsou vyšší na velké části území – vliv vegetace jako ochranného prvku je nízký (vyšší hodnoty pouze na severu ORP, kde tuto funkci plní lesy), vyskytují se odvodněné plochy a odvodňovací zařízení, funkci zadržení vody má v některých místech i liniová zeleň. Orná půda „Hané“ je intenzivně zemědělsky využívaná, také proto je částečně meliorována. Lesnaté plochy se nachází pouze na okraji ORP, kde v severovýchodní části již navazují svahy Jeseníků, na západě lesy v okolí Bradla (v obci Lipinka dříve těžba dřeva a výroba dřevěného uhlí). Tato oblast je také nejvíce kopcovitá, zbytek ORP je spíše rovinatý. Jihozápadní část tvoří lužní lesy Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

 

Charakteristika obcí v ORP

Základní údaje o obcích v SO ORP Uničov (dle ČSÚ, k 31. 12. 2019)

 Území Počet obyvatel Hustota zalidnění (ob./km2) Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl lesů (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%)
Mapa
SO ORP
Uničov
22 428 108,1 20 748  73,5 16,1  1,3  9,1
Dlouhá Loučka 2 004 75,4 2 662 68,1 20,1 0,8 11,0
Lipinka 199 80,2 249 62,0 30,9 0,2 6,9
Medlov 1 613 51,5 3 129  62,5 29,0 0,5 8,0
Nová Hradečná 771 67,7 1 140 63,5 30,4 0,8 5,2
Paseka 1 297 56,8 2 284  54,1 33,9 1,9 10,2
Šumvald

1 632

77,8 2 101  78,3 11,3 3,9 6,5
Troubelice 1 883 100,0 1 885  87,2 4,9 0,5 7,4
Újezd 1 456 78,3 1 860 92,0 0,2 1,2 6,6
Uničov 11 335 234,8 4 828  78,8 7,7 1,3 12,2
Želechovice 238 39,1 612 90,8 0,2 1,1 7,8

 

Silnice:

  • II/370: Rýmařov - Dolní Libina
  • II/444: Mohelnice - Uničov - Šternberk
  • II/446: Olomouc - Uničov - Šumperk
  • II/449: Rýmařov - Uničov - Litovel

Železnice:

  • Trať č. 290: Olomouc hl.n. - Šumperk

 

Klimatické charakteristiky

Na území SO ORP Uničov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 10 °C (teplota vzduchu klesá směrem k severovýchodu) a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 700 mm (srážky ubývají směrem k jihozápadu).

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá správní obvod ORP Uničov většinou svého území do teplé klimatické oblasti T2 a mírně teplé oblasti MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, suchým a teplým létem, krátkým a mírným až teplým přechodným obdobím a krátkou a mírnou zimou, která je suchá. Okrajové oblasti v severní části území jsou chladnější a vlhčí. Doba sněhové pokrývky je delší a naopak letní období je kratší. Tyto oblasti spadají do kategorie MT9 a MT7. Podrobnější informace o klimatických oblastech viz. následující tabulka.

Charakteristika klimatických oblastí T2, MT7, MT9 a MT10

Charakteristika T2 MT7 MT9 MT10
Počet letních dnů 50-60 30-40 40-50 40-50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170 140-160 140-160 140-160
Počet mrazových dnů 100-110 110-130 110-130 110-130
Počet ledových dnů 30-40 40-50 30-40 30-40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2-(-3) -2-(-3) -3-(-4) -2-(-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18-19 16-17 17-18 17-18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8-9 6-7 6-7 7-8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7-9 7-8 7-8 7-8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100 100-120 100-120 100-120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350-400 400-450 400-450 400-450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200-300 250-300 250-300 200-250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 60-80 60-80 50-60