Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uničov.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Uničov » 

Přehled komunikací, na kterých může dojít k dopravnímu omezení vlivem rozlivu vodního toku:

Oskava:
 • silnice II/444 mezi Uničovem a částí Brníčko;
 • ulice Sadová u koupaliště z Uničova do Dolní Sukolomi (silnice II/449);
 • silnice II/446 z Uničova do Šumvaldu nad Novou Dědinou;
 • silnice II/446 z Uničova do Želechovic;
 • silnice III/44627 od Šumvaldského rybníka do části obce Troubelice (Lazce u Troubelic);
 • křížení silnic II/446 a III/44628 u Šumvaldu směrem na Troubelice a Uničov.
Oslava:
 • silnice III/4493 nad Horní Sukolomí;
 • silnice II/449 v Dlouhé Loučce.

Vlivem přívalových srážek může dojít k dopravnímu omezení na komunikacích:

 • č. III/44412 u rybníku Dolní Libina z Nové Hradečné do Dolní Libiny;
 • č. III/4451 u zdravotnického střediska a kulturního domu v obci Paseka;
 • č. III/31550 u prodejny Jednota v Lipince.
Ohrožené železniční mosty a propustky - územím ORP Uničov procházejí tyto železniční trati ČD:

 • Trať č. 290: Olomouc hl.n. - Šumperk
Dopravní omezení na území ORP Uničov
Objízdné trasy na území ORP Uničov
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu ORP Uničov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.