Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích v SO ORP Uničov

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Uničov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Oblast SO ORP Uničov spadá do povodí řeky Moravy. Nejvýznamnějšími vodními toky na území ORP jsou Oskava, Oslava, Lukavice a Benkovský potok. V intravilánu každé obce nacházející se v SO ORP Uničov nalezneme potok či alespoň bezejmenný potůček. Soustavu vodních toků doplňují vodní plochy (rybníky), které se nacházejí převážně v intravilánu Uničova a jeho blízkém okolí. Celá oblast spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Vodní toky v SO ORP Uničov

 

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Oskava
Na území SO ORP Uničov je z hlediska povodňového ohrožení nejvýznamnějším vodním tokem Oskava, IDVT 10100064. Pramení na jihozápadních svazích Kamenného vrchu ve výšce 860 m n. m., odkud teče na jih do obcí Oskava a Libina. Z Libiny teče vodní tok dále na jih a dostává se na území ORP Uničov. Kopíruje katastry obcí Nová Hradečná, Šumvald a Troubelice. Do katastru města Uničov vtéká Oskava ve 26. ř. km, teče východně kolem Nové Dědiny, pod kterou se ve 24. ř. km stéká s vodním tokem Oslava. Oskava neprotéká přímo středem intravilánu Uničova, ale spíše ho kopíruje při jeho východní straně a "odděluje" tak části Dolní Sukolom a Brníčko od samotného Uničova. Z území katastru Uničova Oskava odtéká jihovýchodním směrem k Chomutovu, kde zleva ústí do Moravy v 215 m n. m. Plocha povodí činí 571,8 km2, délka toku je 50,4 km s průměrnou průtočností u ústí 3,53 m3/s. Na území katastru města Uničov se na tomto vodním toku nachází dvě hydrologické stanice. Jedna je na jezu v městském parku (hlásný profil města Uničov kategorie C) a druhá na silničním mostě na ulici Šternberská směrem z Uničova do Brníčka (hlásný profil ČHMÚ Ostrava kategorie B).
Oskava je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Říční kilometráž v SO ORP: 17,000 - 32,000
Povodní ohrožené obce: Nová Hradečná, Šumvald, Uničov (Brníčko, Dolní Sukolom), Želechovice

Základní hydrologické charakteristiky řeky Oskavy podle údajů z hlásného profilu kat. B ČHMÚ

Místo profiluř. kmQa [m3/s]*N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B v Uničově 20,90 1,82 16,2 34,5 43,4 65,9 76,6

 *Qa - průměrný roční průtok

Oslava (do Oskavy)
Oslava (IDVT 10100314) pramení jižně pod Rýmařovem v části Rýmařov-Ondřejov v nadmořské výšce 620 m. Odtud teče jihozápadním směrem zalesněnou oblastí podél silnice II/449 až do města Dlouhá Loučka. Západně od Dlouhé Loučky, pod Horním Sukolomem, ústí zleva do Oskavy ve výšce 242 m n. m. Délka toku činí 19,9 km s plochou povodí celkem 101,7 km2, průměrný průtok u ústí je 0,85 m3/s. Na tomto vodním toku se nachází jedna hydrologická stanice (kategorie C) a to v obci Dlouhá Loučka na mostě přes vodní tok v místě křížení ulic Na Křivou a Zámecká (ř. km 6,95). Provozovatelem hlásného profilu je obec Dlouhá Loučka.
Oslava je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Říční kilometráž ve SO ORP: 0,000 - 9,540 km
Povodní ohrožené obce: Dlouhá Loučka, Uničov - Horní Sukolom

Dědinkovský potok
Dědinkovský potok (IDVT 10199101) pramení ve výšce přibližně 288 m n. m. severozápadně nad Dědinou (část obce Troubelice). Potok protéká intravilánem Dědinky a poté se za obcí Medlov stéká s Medlovským potokem a západně od Uničova zprava vtéká do Lukavice v 4,67 ř. km. Sklonové poměry toku se pohybují od 4,4 % (horní tok) do 0,5 % (dolní tok). Celková délka toku je 5,3 km.

Říční kilometráž ve SO ORP: 0,000 - 5,312 km
Povodní ohrožená obec: Troubelice - Dědinka

Benkovský potok
Benkovský potok (IDVT 10197340) pramení v části Medlova Hlivice ve výšce 292 m n. m. Teče jihovýchodním směrem k Benkovu, který ze západní strany obtéká. Protéká však intravilánem Střelic a Renot, které jsou dále na toku. U Dětřichova do něj ve 13 ř. km zleva ústí nepojmenovaný vodní tok (IDVT 10193296), který přitéká z intravilánu Dětřichova. V 11 ř. km Benkovský potok odtéká ze SO ORP Uničov.

Říční kilometráž ve SO ORP: 11,000 - 22,047 km
Povodní ohrožená obec: Uničov (Střelice, Renoty, Dětřichov)

Brabínek
Brabínek (IDVT 10188659) pramení v intravilánu obce Lipinka ve výšce okolo 370 m n. m. Odtud potok odtéká východním směrem přes celý intravilán obce Nová Hradečná a přibližně kopíruje hlavní silnici vedoucí přes obec (III/31550). Jižně za Novou Hradečnou Brabínek zprava vtéká do vodního toku Oskava (30,2 ř. km). 

Říční kilometráž ve SO ORP: 
0,000 - 5,310 km
Povodní ohrožená obec:
Nová Hradečná

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Uničov

Přehled vodních děl na území SO ORP Uničov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na vodních tocích ve správním území ORP Uničov se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD. Jediným významným vodním dílem IV. kategorie je Šumvaldský (Hrubý) rybník, který je ve správě Rybářství Horák, s.r.o. »