Odtokové poměry

Vodní tok Pilníkovský potok má na území města Pilníkov oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,00 - 8,70, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nabývá platnosti od 28. 12. 2009 (č. j. 13933/ZP/2009). »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Pilníkovského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na základě terénního průzkumu koryt vodních toků na území města Pilníkov bylo definováno několik kritických míst omezující odtokové poměry. Konkrétně se jedná o sérii mostů, mostků a lávek v intravilánu města. »
Místa omezující odtokové poměry na území města Pilníkov

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území města Pilníkov byla stanovena dvě místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - povodí Mlýnského potoka v jihozápadní části města v blízkosti sádků a povodí Prkenného potoka v jihozápadní části města v blízkosti fotbalového hřiště. »
Místa ohrožení přívalovou povodní na území města Pilníkov

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívací plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívací plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívací plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívací plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. »

g_kriticke_body

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území města Pilníkov metodou kritických bodů


Charakteristika kritických bodů na území města Pilníkov

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10101433 (povodí Mlýnského potoka) 16,206 % 9,118 % 582,85 ha
10101430 (povodí Prkenného potoka) 17,080 % 3,903 % 411,61 ha


Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území města Pilníkov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

f_odtokove_linie1

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území města Pilníkov

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území města Pilníkov mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území města Pilníkov

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území města Pilníkov se nachází 3 malé nádrže v soukromém vlastnictví, které by v době povodně neměly ohrožovat intravilán města. Jedná se o:
  • nádrže Cihelna 1 a Cihelna 2 »
  • MVN na Volanovském potoku »
V sousedních katastrech se ale vyskytuje několik významným vodních nádrží, které by mohly mít případný vliv na zájmové území při vyšších vodních stavech:
  • Nejvýznamnější je soustava pěti nádrží Dolce », která se nachází na Dolnickém potoce, který je pravostranným přítokem Starobuckého potoka. Všechny nádrže jsou původní, průtočné a prioritně slouží k chovu ryb a akumulaci vody. Kromě Dolce II spadá soustava do IV. kategorie TBD (= technickobezpečnostní dohled). Dolce II spadá do III. kategorie TBD a je vedena jako přehrada. Správcem nádrží je Město Trutnov / ČRS MO Trutnov.
  • Za zmínku také stojí 2 rybníky (malé voní nádrže), které se nacházejí na Pilníkovském potoce. Rybník Nebe » je průtočný a jeho správcem je Povodí Labe, státní podnik. Rybník Dalibor » je napájen bočně a jeho správcem je DZ-SERVICE spol. s r.o. Oba rybníky spadají do IV. kategorie TBD a jejich účelem je akumulace vody a chov ryb.
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území města Pilníkov

Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Na území města Pilníkov se nachází pouze jedno protipovodňové opatření, a to z 80. let minulého století. Jedná se konkrétně o zregulování a zkapacitnění Starobuckého a části Pilníkovského potoka.
Protipovodňová opatření na území města Pilníkov