Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Město Pilníkov bylo v minulosti zasaženo povodněmi vícekrát - nejvýznamněji v letech 1967, 1979, 1981, 1995, 2000, 2006 a 2013. Tyto povodně způsobily škody na majetku obyvatel a ohrozily lidské životy. Vzhledem ke sklonitosti povodí je zde předpoklad rychlého nástupu povodňových vln. Město je v současné době nejvíce ohrožováno dlouhodobými přívalovými srážkami a jarním táním sněhu. K povodním dochází především kvůli zvýšení hladiny vodního toku Pilníkovský potok. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území města Pilníkov jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

V roce 1967 byly povodně způsobeny jarním táním sněhu a v polovině roku přívalovými srážkami. Došlo k újmě na životě a k poškození majetku.
V roce 1979 bylo vlivem silných přívalových srážek zaplaveno 86 objektů.
V roce 1981 došlo k povodním vlivem jarního tání sněhu a přívalových srážek, zaplaveno bylo 24 objektů.
V roce 1995 vlivem prudkých přívalových srážek došlo k rozvodnění Pilníkovského potoka a jeho rozlivu z koryta v lokalitě Letná. Dále vlivem rozvodnění Mlýnského potoka byl poškozen most a zaplaven rodinný dům č. p. 237.
V roce 2006 došlo vlivem jarního tání sněhu a silných přívalových srážek k rozvodnění Pilníkovského potoka v několika místech města.
V roce 2013 došlo k povodním kvůli prudkým přívalovým srážkám a k vylití vody z koryt Pilníkovského a Vlčického potoka v severní části města. Byl zaplaven zemědělský areál farmy Skutil, především budovy č. p. 290 a č. p. 376 a způsobeny škody na zemědělských strojích a elektrickém vybavení provozu. Došlo k zatopení zahrad, dvorů a sklepů rodinných domů v ulici Za Tratí č. p. 384, č. p. 385 a č. p. 388, v ulici Mlýnská č. p. 341, u č. p. 234, u č. p. 238, u č. p. 239. Dále bylo zatopeno seskupení objektů č. p. 276.