Charakteristika zájmového území

Obec Podlesí se nachází v Pardubickém kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto, přibližně 2 km severně od města Brandýs nad Orlicí. V obci bylo k 1. 1. 2020 evidováno celkem 279 obyvatel. Celková rozloha činí 327,7 ha. Obec má 3 místní části – Němčí, Turov a Olešná a rozkládá se v nadmořských výškách 365 - 420 m.

Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice II/312, spojující Podlesí s Českými Libchavami a Chocní. Obec není napojena na železniční síť. Lze využít nedalekou železniční stanici v Brandýse nad Orlicí, která je součástí trati Praha – Česká Třebová – Brandýs nad Orlicí.

Katastrální území obce Podlesí

Katastrální území obce Podlesí

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Podlesí leží v geomorfologické provincii Česká vysočina, soustavě Česká tabule, podsoustavě Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, v podcelku Českotřebovská vrchovina a okrsku Kozlovský hřbet. Českotřebovská vrchovina je situovaná na levém břehu Třebovky od České Třebové po Brandýs nad Orlicí, a je tvořena především usazenými horninami. Reliéf obce Podlesí má převážně charakter ploché pahorkatiny s mírnými svahy ukloněnými k západu či jihozápadu.

Geologické podloží okolí Podlesí budují především jílovce a slínovce, případně pískovce.

Struktura půdního fondu

Na zemědělsky obdělávaných plochách převažuje půdní typ kambizem modální, v místech zastavěného území doplněný půdním typem hnědozem luvická. V západní části obce nad obecním úřadem se nachází půdní typ pseudoglej modální. V blízkosti vodních toků se vyskytují různé subtypy gleje.

Celková rozloha řešeného území činí 327,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (205,8 ha). Následují trvalé travními porosty (48,4 ha), lesní půda (37,1 ha), ostatní plochy (17,9 ha), zahrady (13,8 ha), zastavěné plochy (4,3 ha) a vodní plochy (0,4 ha).

Využití pozemků v obci Podlesí  (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 205.8 ha 62.8 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 13.8 ha 4.2 %
Sady 0.0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 48.4 ha 14.8 %
Lesní půda 37.1 ha 11.3 %
Vodní plochy 0.4 ha 0.1 %
Zastavěné plochy 4.3 ha 1.3 %
Ostatní plochy 17.9 ha 5.5 %
Celková výměra k.ú. 327.7 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Dle Quittovy klimatické klasifikace náleží obec Podlesí do Klimatické podoblasti MT9. Průměrná roční teplota je 8 °C, srážky činí přibližně 650 mm ročně, přičemž lokální klima je výrazně ovlivňováno charakterem reliéfu.

Dle portálu klimatickazmena.cz je na území obce Podlesí hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1-9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701-800 mm.

Charakteristika klimatické podoblasti MT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50