Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů zejména vybřežením Jihlavy při dlouhotrvajících srážkách. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Přibice jsou při Q5 na toku Jihlava ohrožovány 2 budovy, a to ČOV Přibice a kabiny - TJ Přibice, tyto objekty nikdo trvale neobývá. Při Q20 je ohrožováno již 5 objektů, 3 z toho jsou obytné budovy, které trvale obývá 6 osob, z toho 2 lidé patří do kategorie "starší 70 let, osoby ZTP". Při Q100 jsou navíc ohroženy další 3 budovy, které obývají další 3 osoby, z nichž 1 patří do kategorie "starší 70 let, osoby ZTP".
Celkem je tedy na území obce Přibice povodní ohrožováno 7 objektů, které trvale obývá 9 osob. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Přibice - agregované

Ohrožené objekty obce Přibice

Ohrožující objekty

V záplavovém území Jihlavy na území obce se nachází ČOV Přibice, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území obce Přibice
Kontaminovaná místa na území obce Přibice 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Přibice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Přibice u předsedy povodňové komise obce.