Hydrologické údaje

Obec Přibice se nachází v povodí Jihlavy. Řeka Jihlava, která ústí do střední nádrže VD Nové Mlýny, pramení na Českomoravské vysočině u obce Jihlávka v kopcovitém terénu s výškou cca. 760 m n.m. V horním toku protéká převážně sevřenými zaklesnutými údolími. Protíná i stejnojmenné krajské město Jihlavu, dále pokračuje jihovýchodním směrem k Třebíči a k Ivančicím. Celková délka toku je 184 kilometrů. Plocha povodí 2 998 km2. V zájmovém území protéká řeka rovinatým územím, průměrný sklon toku je 2-3 %. 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Přibice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku JihlavaPro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ, na levém břehu Jihlavy, 200 pod silničním mostem v Přibicích. » V Pohořelicích - Smolíně (výše na toku) se nachází automatický hlásný profil kategorie C. » Výše na toku, u železničního mostu v Ivančicích, se také nachází hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Přibice

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Přibice, (Jihlava) (kat. A)»

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Jihlava, Ivančice 34,4 10,4 104 -- 193 234 -- 341 390

 

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.