Charakteristika zájmového území

Obec Přibice se nachází asi třicet kilometrů jižně od města Brna a šest kilometrů jihovýchodně od města Pohořelice. K 1. 1. 2023 bylo v obci evidováno 1072 obyvatel. Nachází se zde mateřská škola, základní škola (1.-5. ročník), knihovna, hřiště a škola. Rozloha obce činí 745,4 ha. Obec leží v průměrné výšce 180 m n. m.

Katastrální území obce Přibice

Geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec Přibice nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Středomoravské Karpaty, celku Dyjsko - svratecký úval. Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který probíhá ve směru JZ—SV od Znojma přes Brno. Krajina úvalu je převážně polní, mimo nivy téměř bezlesá. Patří mezi nejsušší a nejteplejší oblasti Česka.

Geologické podloží je tvořeno mohutnými usazeninami, v nichž se střídají vrstvy pískovce a jílovce. Na spraších vznikly velmi kvalitní hluboké půdy hlinité černozemě - převážně černozem typická. Na menších plochách se vyskytují též nivní uloženiny slabě až středně karbonátové. 

Digitální model reliéfu na území obce Přibice

Sklonitostní poměry na území obce Přibice

Struktura půdního fondu

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití pozemků jako orná půda (583 ha). Lesní půda zabírá pouze 2,3 ha. Dále se zde nachází trvalé travní porosty (2 ha), sady (1,4 ha), zahrady (33,2 ha) a vinice (2,8 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (87 ha) a zastavěné plochy (20,6 ha). Vodní plochy se rozkládají na 13,1 ha.

Využití pozemků v obci Přibice (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 583,0 ha 78.2%
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 2,8 ha 0.4 %
Zahrady 33,2 ha 4,4 %
Sady 1,4 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 2 ha 0.3 %
Lesní půda 2,3 ha 0.3 %
Vodní plochy 13,1 ha 1.8 %
Zastavěné plochy 20,6 ha 2.7 %
Ostatní plochy 87 ha 11.7 %
Celková výměra k.ú. 745,4 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Přibice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T4, což je nejteplejší oblast ČR. Pro tuto oblast je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché, přechodné období velmi krátké s teplým jarem a teplým podzimem, zima krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná roční teplota vzduchu je v intervalu 9-10 °C a průměrné roční srážky dosahují 570 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T4.

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60