Charakteristika zájmového území

Obec Přibice se nachází asi třicet kilometrů jižně od města Brna a šest kilometrů jihovýchodně od města Pohořelice. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1031 obyvatel. Nachází se zde mateřská škola, základní škola (1.-5. ročník), knihovna, hřiště a škola. Velikost obce činí 739 ha. 

Využití pozemků v obci Přibice

  Plocha Zastoupení
Orná půda 621.7 ha 84.1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 1.4 ha 0.2 %
Zahrady 21 ha 2.8 %
Sady 3.8 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 5.9 ha 0.8 %
Lesní půda 2.5 ha 0.3 %
Vodní plochy 11 ha 1.5 %
Zastavěná plochy 16.8 ha 2.3 %
Ostatní plochy 55 ha 7.4 %
Celková výměra k.ú. 739.1 ha 100 %

katastrální území města Přibice

Katastrální území obce Přibice

 

Z geomorfologického hlediska se město Přibice nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Středomoravské Karpaty, celku Dyjsko - svratecký úval. Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který probíhá ve směru JZ—SV od Znojma přes Brno. Krajina úvalu je převážně polní, mimo nivy téměř bezlesá. Patří mezi nejsušší a nejteplejší oblasti Česka.

Geologické podloží je tvořeno mohutnými usazeninami, v nichž se střídají vrstvy pískovce a jílovce. Na spraších vznikly velmi kvalitní hluboké půdy hlinité černozemě - převážně černozem typická. Na menších plochách se vyskytují též nivní uloženiny slabě až středně karbonátové. 

Obec leží v průměrné výšce 180 m n. m. Průměrná roční teplota vzduchu je v intervalu 9-10 °C a průměrné roční srážky dosahují 570 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T4.

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika
T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50