Charakteristika zájmového území

Obec Přibice se nachází asi třicet kilometrů jižně od města Brna a šest kilometrů jihovýchodně od města Pohořelice. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1025 obyvatel. Z toho 522 mužů a 503 žen. Nachází se zde mateřská škola, základní škola (1.-5. ročník), knihovna, hřiště a škola. Velikost obce činí 739 ha. Obec leží v průměrné výšce 180 m n. m.

katastrální území města Přibice

Katastrální území obce Přibice

Geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec Přibice nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Středomoravské Karpaty, celku Dyjsko - svratecký úval. Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území, který probíhá ve směru JZ—SV od Znojma přes Brno. Krajina úvalu je převážně polní, mimo nivy téměř bezlesá. Patří mezi nejsušší a nejteplejší oblasti Česka.

Geologické podloží je tvořeno mohutnými usazeninami, v nichž se střídají vrstvy pískovce a jílovce. Na spraších vznikly velmi kvalitní hluboké půdy hlinité černozemě - převážně černozem typická. Na menších plochách se vyskytují též nivní uloženiny slabě až středně karbonátové.  

Struktura půdního fondu

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití pozemků jako orná půda (621.9 ha). Lesní půda zabírá pouze 2.5 ha Dále se zde nachází trvalé travní porosty (5.9 ha), sady (3.8 ha), zahrady (20.8 ha)  a vinice (1.4 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (55.3 ha) a zastavěné plochy (16.5 ha). Vodní plochy se rozkládají na 11 ha.

Využití pozemků v obci Přibice (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

  Plocha Zastoupení
Orná půda 621.9 ha 84.1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 1.4 ha 0.2 %
Zahrady 20.8 ha 2.8 %
Sady 3.8 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 5.9 ha 0.8 %
Lesní půda 2.5 ha 0.3 %
Vodní plochy 11 ha 1.5 %
Zastavěné plochy 16.5 ha 2.3 %
Ostatní plochy 55.3 ha 7.4 %
Celková výměra k.ú. 739.1 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T4, což je nejteplejší oblast ČR. Pro tuto oblast je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché, přechodné období velmi krátké s teplým jarem a teplým podzimem, zima krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná roční teplota vzduchu je v intervalu 9-10 °C a průměrné roční srážky dosahují 570 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T4.

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60