Charakteristika zájmového území

Katastrální území města Prachatice se skládá z 8 částí, a to Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice a Stádla. Lesy zabírají více jak 50 % území. V současné době žije na území Prachatic více jak 11 000 lidí.

Průměrná nadmořská výška katastrálního území je 561 m, nejvyšší nadmořskou výšku má Libín (1 096 m n. m.), nejnižší údolní niva pod Starými Prachaticemi (495 m n. m.). Nivou protéká Živný potok, přitékající od jihovýchodu a pokračuje severovýchodním směrem. Území Prachatic patří do povodí Blanice a Živného potoka.
Kotlina na území Prachatic klesá směrem k severovýchodu.
Městem prochází komunikace II/141 vedoucí do Vodňan a dále do Prahy, z druhé strany vede do Volar a ke státním hranicicím s Německem. Komunikace II/143 zajišťuje dostupnost s Českým Krumlovem, komunikace III/14128 vede do Českých Budějovic.
Město se nachází na železniční trati Číčenice-Volary.

Katastrální území města Prachatice

 

Geomorfologické členění:          
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Šumavská soustava
Oblast:
Šumavská hornatina
Celek:
Šumavské podhůří
Podcelek:
Prachatická hornatina

Šumavské podhůří je geomorfologický celek, který se nachází na severovýchodním okraji Šumavské hornatiny. Jedná se o členitou vrchovinu vrásno-zlomového původu s výraznou modelací eroze a denudace.
Prachatická hornatina je geomorfologický podcelek nacházející se v jihovýchodní části Šumavského podhůří. Rozloha činí 489 km2, průměrná nadmořská výška činí 676 m. Jedná se o plochou kernou hornatinu, rozčleněnou výraznými tektonickými kotlinami. Hornatina je tořena dvěmi rozlehlými tektonicky porušenými granulitovými tělesy s hornými vložkami serpentinitů a z biotitických ru a pararul série moldanobika.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města Prachatice do chladné oblasti CH7.

Charakteristika mírně teplé oblasti CH7

Charakteristika
CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120