Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Na území města Prachatice nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Živný potok - U Koldů
 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Živný potok - ulice Nádražní
 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Fefrovský potok - u Makasů
 • vodní stav dosahuje do poloviny česlí na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Fefrovský potok - U Stadionu č. p. 456
 • při přelivu Fefrovského potoka do odlehčovacího kanálu  - na vtoku do zatrubněné části v Lázeňské ulici
 • nebezpečné narušení hráze Kandlova rybníka nebo Fefrovského rybníka a Kavanova rybníka.

 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).  Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby:
  • aktivace povodňové komise
  • kontrola spojení s Povodňovou komisí správního obvodu s rozšířenou působností obce Prachatice
  • hlídkování na obou tocích
  • pohotovost vybraných technických prostředků
  • provádět evidenční a dokumentační práce
  • provádět zápisy do Povodňové knihy podle informací hlídkové služby (HS)
  • podle vývoje situace informovat obyvatele a majitele ohrožených objektů

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Na území města Prachatice je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Živný potok - U Koldů
 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Živný potok - ulice Nádražní
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Fefrovský potok - u Makasů
 • vodní stav dosahuje k přelivu přes horní česle na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Fefrovský potok - U Stadionu č. p. 456
 • přeliv česlí a odtok odlehčovacím kanálem podél přeložky Volarská
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Prachatice nebo povodňovou komisí Jihočeského kraje)

  Zařizuje se:
  • aktivace všech vyčleněných sil a prostředků
  • jednání PK, informace o situaci a provádění prvních konkrétních opatření
  • podávání hlášení PK správního obvodu s rozšířenou obce Prachatice
  • stále sledování obou toků, koupaliště KM, Kavanova a Fefrovského rybníka
  • provádění evidenčních a dokumentačních prací
  • provádět zápisy do Povodňové knihy podle hlášení PH (povodňových hlídek)
  • je podána zpráva obyvatelům a majitelům objektů v ohrožených oblastech a provedena kontrola spojení.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Na území města Prachatice je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Živný potok - U Koldů
 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Živný potok - ulice Nádražní
 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Fefrovský potok - u Makasů
 • vodní stav dosahuje k přelivu mimo vrchní česle na hlásném profilu kategorie C Prachatice, Fefrovský potok - U Stadionu č. p. 456
 • rozlévání vody v Krumlovské ulici pod mostem
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně


  Zařizuje se:
  • aktivace všech vyčleněných sil a prostředků
  • jednání PK, informace o situaci a provádění prvních konkrétních opatření
  • podávání hlášení PK správního obvodu s rozšířenou působností obce Prachatice
  • stále sledování obou toků, Kavanova, Kandlova a Fefrovského rybníka
  • provádění evidenčních a dokumentačních prací
  • provádět zápisy do Povodňové knihy podle hlášení povodňových hlídek
  • je podána zpráva obyvatelům a majitelům objektů v ohrožených oblastech a provedena kontrola spojení.

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)