Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Blanice

Vodní tok Blanice pramení v Želetavské hornatině na svahu Lysé. Jedná se o pravostranný, nejdelší a nejvodnější přítok Otavy. Délka vodního toku činí 94,7 km. Na Blanici byla vybudována Husinecká přehrada. Do Blanice ústí například Živný, Libotyňský, Zlatý, Dubský potok...

Živný potok

Pramení asi 1 km severozápadně od Chrobol v nadmořské výšce 755 m. Protéká městem Prachatice. Ústí u Těšovic zprava do Blanice. Délka toku činí 13,6 km. Největším přítokem je Fefrovský potok, který se vlévá do Živného v Prachaticích.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území města Prachatice

Místo profiluN-leté průtoky [m3/s]
151050100
Živný potok (soutok s Fefrovským potokem) 4,0 8,4 9,9 15,4 20,4
Živný potok (soutok s Blanicí) 8,0 17,0 20,0 31,0 41,0
Fefrovský potok 1,4 2,9 3,4 5,2 6,9

 

KONTROLNÍ BODY

Na území města se nachází několik kontrolních bodů, které jsou sledovány v případě povodní, slouží k určení některých parametrů pro hlásnou službu.

 

Kontrolní bod pro Živný potok

Pro hlásnou službu je na pilíři mostu u Koldů vodočetná lať, na které jsou označeny body:

 • stav bdělosti        =   zelený pruh,
 • stav pohotovosti  =   žlutý pruh,
 • stav ohrožení       =   červený pruh.

 

Kontrolní bod pro Fefrovský potok

Pro hlásnou službu slouží jako kontrolní bod stav hladiny Fefrovského potoka

 • na česlích u vtoku do kryté část s odlehčením v ulici Pod Lázněmi
 • na česlích u vtoku do kryté části v ulici U Stadionu (před č. p. 456).

V případě, že na kontrolním bodu pro Živný potok, nebo Fefrovský potok, dosáhne hladina „stav bdělosti“ bude Hlídková služba kontrolovat tato místa:

Živný potok

 • Krumlovská ulice - most ke garážím u TS
 • Mlýnská ulice - za novým mostem u veterinární služby
 • Mlýnská ulice - u viaduktu za veterinární službou

Fefrovský potok

 • odtok z Fefrovského rybníka
 • česle u vtoku do zatrubněné části „u Makasů“
 • vtok v ulici U Stadionu
 • přechod nového odlehčovacího kanálu u Nové ulice
 • stav na konci odlehčovacího kanálu
 • Krumlovská ulice pod viaduktem

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Prachatice se nachází několik hlásných profilů kategorie C.
 • Prachatice (Fefrovský potok) - u Makasů, hlásný profil vybudovaný v rámci projektu. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Nachází se v ulici Pod Lázněmi, blízko č. p. 314.
 • Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní, hlásný profil byl vybudován v roce 2006. Nachází se pod mostem na ulici Nádrážní. Profil je vybaven automatickým přenosem dat.
 • Prachatice (Fefrovský potok) - U Stadionu, hlásný profil nacházející se v ulici U Stadionu, před č. p. 456. Jedná se o česla, na kterých jsou zaznačeny barevné značky.
 • Prachatice (Živný potok) - u Koldů, hlásný profil nacházející se na mostě přes Živný potok v ulici Nebahovská. Nachází se zde vodočetná lať s barevnými značkami.

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Prachatice (Fefrovský potok) - U Makasů »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 90
Ohrožení 110
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásný profil kategorie C Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 100
Ohrožení 150
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Prachatice (Fefrovský potok) - U Stadionu u č. p. 456 »

SPA Vodní stav
Bdělost polovina česlí
Pohotovost přeliv přes horní česle
Ohrožení přeliv mimo vrchní česle
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Prachatice (Živný potok) - u Koldů »

SPA Vodní stav [cm] Nadmořská výška [m] Q [m3]
Bdělost 50 547,7 5,33
Pohotovost 70 547,9 18,6
Ohrožení 100 548,2 26,3
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.