Charakteristika zájmového území

Obec Písek se rozkládá ve vzdálenosti cca 3 km východním směrem od Chlumce nad Cidlinou, příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hradec Králové.

Geomorfologicky náleží zájmové území do oblasti Východočeské tabule.

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Chlumecká tabule

Východolabská tabule je severozápadní částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků.

Obcí Písek protékají dva vodní toky, Starovodský a Písecký potok. Písecký potok se vlévá za územím katastru obce Písek do Starovodského potoku, který se před intravilánem města Chlumce nad Cidlinou vlévá do řeky Bystřice. V severní části katastru obce protéká v krátkém úseku Mlýnská Bystřice a Bystřice.
Na Starovodském potoce se nacházejí dvě menší vodní nádrže, jedna z nich slouží má funkci požární nádrže. V západní části katastru se nacházejí větší vodní plochy, které vznikly těžbou písku.
Západní část obce leží ve vyhlášeném záplavovém území řeky Cidliny.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT2.

Obce zapojené do projektu "Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina"