Charakteristika zájmového území

Obec Písek se rozkládá ve vzdálenosti cca 3 km východním směrem od Chlumce nad Cidlinou, příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Hradec Králové. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 261 obyvatel. Velikost území obce činí 434,6 ha.

Katastrální území obce Písek

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Chlumecká tabule

Východolabská tabule: je severozápadní částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 434,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že zcela majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (325,0 ha). 

Využití pozemků v obci Písek (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 325.0 ha 74.9 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 8.1 ha 1.8 %
Sady 2.7 ha 0 %
Trvalé travní porosty 22.2 ha 5.1 %
Lesní půda 6.9 ha 1.6 %
Vodní plochy 6.4 ha 1.5 %
Zastavěné plochy 9.9 ha 2.3 %
Ostatní plochy 53.3 ha 12.3 %
Celková výměra k.ú. 434.6 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T2.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50