Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hradec Králové.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Písek.

Osoby na území obce Písek budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zaplavení západní části obce. Hlavní komunikace procházející obcí je průjezdná. V případě nutnosti stanoví předseda povodňové komise objízdnou nebo ústupovou trasu.
Dopravní omezení může být vyhlášeno na mostě u č. p. 87. »

Dopravní omezení v obci Písek

Část obce Místo
Severní část intravilánu Most u č. p. 87, Písecký potok

Objízdná trasa v obci Písek

Místo ohrožení Popis
Západní intravilán Ústupová trasa vede směrem dále od vodního toku. Hlavní komunikace procházející obcí je průjezdná.

 


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.