Charakteristika zájmového území

Obec Petrovice patří mezi nejmenší obce Ústecko-orlického regionu. Obec leží ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko hranice s okresem Šumperk v Olomouckém kraji. Obec spadá pod ORP Lanškroun. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 248 obyvatel. 

Katastr obce Petrovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie České vysočiny, soustavy Krkonošsko-jesenické a Orlické podsoustavy. Území městyse Dolní Čermná pak řadíme do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Dobroučská pahorkatina.

Poměrně rovinatý terén, z východu ohraničen vodním tokem Čermná s výraznými zaříznutými údolími jejích přítoků, dosahuje nejvyšší nadmořské výšky v severovýchodní části území (kopec Hůra, 519 m n. m. Naopak nejníže položeným je místo v severozápadním rohu, kde katastrální území obce opouští vodní tok Čermná (380 m n. m.).

Z geologického hlediska je východní část území tvořená převážně sedimentárními horninami České křídové pánve, především slínovcem, vápencem a jílovcem. Západní část je naopak tvořená sedimentárními horninami paleozoika, zejména slepencem, brekcií, pískovcem, kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. V říčních lze narazit také na horniny pro ně typické, zejména hlinitými, písčitými a štěrkovými sedimenty. Nejrozšířenějším půdním typem je kambizem modální doplněná ostrůvkovitým výskytem kambizemě mesobazické, oglejené či vyluhované. V okolí vodních se vyskytuje také glej modální a fluvizem glejová.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 263, 3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (94, 5 ha) a orná půda (85, 7 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (55, 5 ha), ostatní plochy (13, 3 ha), zahrady (8, 8 ha), zastavěné plochy (3, 3), sady (1, 4 ha) a vodní plochy (0, 7 ha).

Využití pozemků v obci Petrovice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 85, 7 ha 32, 5 %
Zahrady 8, 8 ha 3, 3 %
Sady 1, 4 ha 0, 5 %
Trvalé travní porosty 55, 5 ha 21, 1 %
Lesní půda 94, 5 ha 35, 9 %
Vodní plochy 0, 7 ha 0, 3 %
Zastavěné plochy 3, 3 ha 1, 3 %
Ostatní plochy 13, 3 ha 5, 1 %
Celková výměra k. ú. 263, 3 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do mírně teplé oblasti MT2.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2

Charakteristika MT2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50