Charakteristika zájmového území

Obec Petrovice patří mezi nejmenší obce Ústecko-orlického regionu. Obec leží ve východní části okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji nedaleko hranice s okresem Šumperk v Olomouckém kraji. Obec spadá pod ORP Lanškroun. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 252 obyvatel. 

Využití pozemků v obci Horní Čermná (k 31. 12. 2015)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 56,4%
Orná půda 32,5%
Zahrady a ovocné sady 3,8%
Trvalé travní porosty 20,0%
Lesní půda 37,1%
Zastavěné plochy 1,2%
Vodní plochy 0,3%
Ostatní plochy 5,1%
Celková výměra k. ú. 263,3 ha

Katastr obce Petrovice

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie České vysočiny, soustavy Krkonošsko-jesenické a Orlické podsoustavy. Území městyse Dolní Čermná pak řadíme do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Dobroučská pahorkatina.

Poměrně rovinatý terén, z východu ohraničen vodním tokem Čermná s výraznými zaříznutými údolími jejích přítoků, dosahuje nejvyšší nadmořské výšky v severovýchodní části území (kopec Hůra, 519 m n. m. Naopak nejníže položeným je místo v severozápadním rohu, kde katastrální území obce opouští vodní tok Čermná (380 m n. m.).

Z geologického hlediska je východní část území tvořená převážně sedimentárními horninami České křídové pánve, především slínovcem, vápencem a jílovcem. Západní část je naopak tvořená sedimentárními horninami lugického paleozoika, zejména slepencem, brekcií, pískovcem, kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem. V říčních lze narazit také na horniny pro ně typické, zejména hlinitými, písčitými a štěrkovými sedimenty. Nejrozšířenějším půdním typem je kambizem modální doplněná ostrůvkovitým výskytem kambizemě mesobazické, oglejené či vyluhované. V okolí vodních se vyskytuje také glej modální a fluvizem glejová.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do mírně teplé oblasti MT2.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT2

Charakteristika
MT2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu -3 - (-4) °C
Průměrná teplota v červenci 16 - 17 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100

Co se týče využití půdy na území obce Petrovice, tak převažují zemědělské plochy, severovýchod území obce je zalesněn.