Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

 

Vodní toky v katastru obce Petrovice u Lanškrouna

Katastrálním územím obce Petrovice protéká vodní tok Čermná, který pramení v nadmořské výšce kolem 580 m v polích u obce Výprachtice. Odtud stéká do místní části Nepomuky spadající pod obec Horní Čermná kde je postaven suchý poldr. Poté protéká samotnou obcí, kde se do něj vlévá Hájský potok. Poté protéká potok obcí Horní Čermná a dostává se na území městyse Dolní Čermná. Zde se vlévá do Čermneského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka dlouhý 3,24 km. Poté Čermná protéká městysem a u Petrovic se do něj vlévá další bezejmenný tok. Tok Čermná je levostranným přítokem Tiché Orlice kam se vlévá po dalších 1200 metrech a spadá do povodí Labe. Délka toku Čermná činí zhruba 13,7 km. Druhým významným tokem v obci Petrovice je bezejmenný tok protékající většinou obce. Tento tok pramenní v lese nad obcí Petrovice v nadmořské výšce 460m. Tento tok má délku 2,3 Km a vlévá se do říčky Čermné.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Petrovice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především vodním tokem Čermná (část obce Blahotínec) a bezejmenným tokem protékajícím většinou obce. Na katastrální území obce okrajově zasahuje i záplavové území Tiché Orlice. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží především informace od povodňové komise městyse Dolní Čermná. 
Pro monitorování stavu říčky Čermné bude sloužit automatický hladinoměr (hlásný profil kategorie C) na mostní konstrukci u č. p. 303. v obci Horní Čermná »
Pro monitorování bezejmenného potoka v obci Petrovice slouží vodočetná lať, která je instalovaná v nejohroženějším místě obce na parcelním čísle 32 u mostu - majetek obce »
 Hlásné profily směrodatné pro území obce Petrovice u Lanškrouna

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.