Charakteristika zájmového území

Obec Pustá Kamenice se nachází v jižní části Pardubického kraje, mezi městy Hlinsko a Polička, která je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se rozkládá na jednom katastrálním území (Pustá Kamenice, 736821). V obci je evidováno 327 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.2018).

puka_prehledka

Katastrální území obce Pustá Kamenice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Obec Pustá Kamenice leží na Českomoravské vrchovině, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Žďárské vrchy. Území obce je z velké části zalesněné a značně členité a pramení zde mnoho drobných vodních toků. Střední nadmořská výška obce je 620 m, správní území obce leží v rozmezí nadmořských výšek 590 – 760 m.

Hornosvratecká vrchovina je členitá vrchovina až hornatina tvořená krystalickými horninami s ostrůvky permokarbonských a křídových usazenin. Řeka Svratka zde vytváří hluboké údolí.

Žďárské vrchy, tvořené krystalinickými horninami, jsou na jihozápadě omezeny složeným zlomovým svahem. Typické jsou protáhlé úzké hřbety se skalními tvary, oddělené hlubokými, ale rozevřenými údolími. Na hřbetech jsou četné skalní tvary – izolované skály, skaliska, mrazové sruby.  

Zájmová oblast spadá dle hydrogeologické rajonizace do rajonu č. 6532 Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část. Horniny rajónu jsou málo propustné a propustnost závisí převážně na charakteru zvětralin a na hustotě, rozevření a výplni puklin. K proudění podzemní vody dochází především ve zvětralinovém plášti. Hladina je volná a mělce pod povrchem.


Struktura půdního fondu

V zájmovém území obce Pustá Kamenice se podél vodních toků nachází gleje, na které navazují pseudogeleje. Vyšší polohy území tvoří kambizemě, popř. kryptopodzoly.

Správní území obce má rozlohu 1 530,46 ha. Většinu správního území obce pokrývají lesy, lesní pozemky tvoří 72,21 % z celkové rozlohy. Orná půda je zastoupena na 13,38 %, trvalý travní porost zaujímá 9,42 %. zahrada 1,09 %, zastavěné plochy 0,41 a vodní plochy 0,24 % (údaje k 31. 12. 2019, zdroj: ČSÚ, veřejná databáze).

Využití pozemků v obci Pustá Kamenice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 204.81 ha 13.38 %
Chmelnice 0.00 ha 0.00 %
Vinice 0.00 ha 0.00 %
Zahrady 16.69 ha 1.09 %
Sady 0.40 ha 0.03 %
Trvalé travní porosty 144.20 ha 9.42 %
Lesní půda 1105.16 ha 72.21 %
Vodní plochy 3.67 ha 0.24 %
Zastavěné plochy 6.29 ha 0.41 %
Ostatní plochy 49.25 ha 3.22 %
Celková výměra k.ú. 1530.46 ha 100.00 %


Klimatické charakteristiky

Území leží v chladné oblasti CH7 (Quitt, 1961). Oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -3 až -4 °C, červencovou 15 až 16 °C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 500 - 600 mm a v zimním období 350 - 400 mm. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 100 – 120 dní.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí CH6 a CH7

Charakteristika CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50