Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Polička.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Pustá Kamenice.

Osoby na území obce Pustá Kamenice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodňové situaci může dojít k zaplavení komunikace vedoucí podél vodního toku Kamenická voda v dolní části obce u objektu č. p. 48. Objízdná trasa není stanovena, lze využít pouze nezpevněné komunikace průjezdné pouze těžkou technikou. » Dále může dojít k zaplavení komunikace vedoucí podél vodního toku Kamenická voda v horní části obce pod kostelem sv. Anny. Objízdná trasa povede po silnici III. třídy středem obce Pustá Kamenice. »
Dopravní omezení na území obce Pustá Kamenice
Objízdné trasy na území obce Pustá Kamenice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.