Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Pustá Kamenice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pustá Kamenice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Kamenická voda pramení nad obcí Pustá Kamenice na zalesněných svazích Borovského lesa v nadmořské výšce 680 m. Po 1,5 km přitéká od východu do zastavěného území obce. Dále pokračuje severozápadním směrem do Otradova, kde se v nadmořské výšce 504 m vlévá zprava do Krounky. Celková délka toku je 8,32 km.  Na vodním toku se nenachází žádný profil pro zaznamenávání průtoků nebo vodních stavů.

Čachnovský potok pramení na svazích Spáleného kopce v nadmořské výšce 727 m. Vodní tok teče severním směrem, po západní hranici správního území obce. Většina toku protéká zalesněnou krajinou nebo trvalým travním porostem. Čachnovský potok ústí zleva do Kamenické vody v ř. km 3, v nadmořské výšce 540 m a jeho celková délka je 6,44 km.

Šonava pramení v Borovském lese pod vrchem Žižkov, v nadmořské výšce 704 m. Vodní tok protéká jihovýchodní částí obce a na začátku obce Pustá Rybná ústí zleva do Hlučálu.  Celková délka toku je 3,68 km.

vlm_vodni_toky

Vodní toky na území obce Pustá Kamenice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Pustá Kamenice

Přehled vodních děl na území obce Pustá Kamenice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V zájmovém území se nachází jediná malá vodní nádrž na vodním toku Kamenická voda, s rozlohou 0,63 ha. Malá vodní nádrž se nachází nad zastavěnou částí obce a v případě zvláštní povodně by mohla způsobit zatopení několika obytných domů. Žádná další vodní nádrž, která by mohla způsobit povodeň v obci, se zde nenachází.