Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pustá Kamenice 64, 569 82 Pustá Kamenice
Tel.: 773 655 691; 468 000 203
E-mail: obec@pustakamenice.cz
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Tel.: 461 723 850
E-mail: urad@policka.org

Vodoprávní úřad - Ing. Mastná Marta
Tel.: 461 723 850
Mob.: 731 441 405
E-mail: mastna@policka.org
Komenského náměstí 120, 530 21 Pardubice

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Hroudová
Tel.:
466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra