Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Obec Pustá Kamenice byla zasažena červencovými povodněmi v roce 1997. Povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami, kdy denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm. Vydatné srážky rychle nasytily půdu a odtékající voda plnila koryta vodních toků, které se během pár dnů silně rozvodnily a způsobovaly povodňové škody na mnoha místech. V obci Pustá Kamenice byla povodněmi narušena hráz rybníka. Část hráze byla vodou odtržena a voda se valila nekontrolovaně přes hráz. Zatopeny byly sklepy rodinných domů i mateřské školky. Povodní byly poškozeny dva mosty v obci.

V roce 2019 bylo území obce zasaženo přívalovými povodněmi z intenzivních srážek, kdy napršelo až 75 mm/24 hod.
Přívalové povodně 14.6.2020
Sobotní bouřky s přívalovými dešti způsobili v Pusté Kamenici potíže, ke kterým vyjížděla naše jednotka požární ochrany. První zásah v sobotu v podvečer k čp. 117 a sousednímu domu vyžadoval vyčištění propustku přes cestu a vytvoření zábran proti pronikání vody k objektům. Následně členové jednotky zkontrolovali celý tok Pustokamenického potoka až k rybníku. Další zásah proběhl u čp. 119, kde průtoku vody pod mostem bránila uvíznutá kari síť. Poslední kontrolu prováděl velitel jednotky kolem půlnoci. V neděli v dopoledních hodinách byla vyčerpána voda ze sklepa u čp. 119 a byl vyčištěn propustek u přejezdu na Radčanech. Ještě náročnější zásahy čekaly jednotku při bouřce, která přišla před polednem. Ve 12:01 byla jednotka přivolána k technické pomoci k čp. 126, kde se jednalo o čerpání vody ze zatopeného sklepa a vytvoření zábran proti vnikání vody do objektu. K této události byla přivolána také jednotka z Hlinska, která však po vyhodnocení situace hned odjela k jiné události. Následoval zásah u sousedních objektů čp. 37 a čp. 49, kde byly prováděny obdobné práce. Mezitím se část jednotky přesunula mezi čp. 25 a 26, kde prováděla čištění strouhy a šachty zanesené štěrkem a čerpala vodu ze sklepa. Další zásahy spočívaly v čerpání vody před vchodem k č.p. 22 a vody ze sklepa u č.p. 119. Část jednotky dále uklízela bláto a štěrk z místních komunikací po celé Kamenici. Poslední čerpání vody ze sklepů proběhlo kolem 16 hod. u č.p. 31 a opět u čp. 26. Přívalové deště nám připomněly, že ukládání trávy, odpadu ze zahrad a materiálu podél potoka může způsobit ucpání toku a následně velké škody na majetku. Tyto události by pro nás také měly být poučením, jak případně stavebně upravit své pozemky a tím co nejlépe ochránit svůj majetek. (zdroj: obec Pustá Kamenice)
(Povodňová zpráva ze dne 15.6.2020 a 22.6.2020)
Přívalová povodeň 5.9.2020
V sobotu 5.9.2020 po devatenácté hodině se Pustou Kamenicí prohnalo krupobití. Padaly kroupy, které měly v průměru jeden centimetr i více. Kroupy také doprovázel prudký dešť, po němž se začaly po silnici linout proudy vody. Takové kroupy a v takovém množství pamětníci naší obce nepamatují. Jakmile kroupy přestaly padat, lidé vycházeli ze svých domovů, aby si zkontrolovali svůj majetek, zda-li nebyl tímto přírodním jevem poškozen. Krupobitím bylo v obci poškozeno mnoho skleníků, střech a došlo také k poškození mnoha vozidel. Dá se říci, že kdo měl vozidlo zaparkované venku a ne v garáži, měl krupobitím způsobenou škodu na vozidle. (zdroj: obec Pustá Kamenice)
(Povodňová zpráva ze dne 5.9.2020)
Povodeň 14.10.2020
Ve dnech 12.10.2020 – 14.10.2020 spadlo na katastru obce Pustá Kamenic velké množství srážek. Jednalo se o dlouhodobější srážky trvalejšího charakteru ale nízké intenzity trvající déle jak 16 hodin. V pondělí 12.10.2020 dle obecní meteostanice napršelo celkem 16 mm, v úterý 13.10.2020 napršelo za 24 hodin 21,5 mm a ve středu 14.10.2020 dalších 38 mm. Celkem tak za uvedené tři dny postupně napršelo celkem 75,5 mm srážek, které postupně zvýšily hladinu jak místního rybníka, tak i potoka zvaného Kamenická voda a dalších malých toků, které se vlévají do Kamenické vody. Vzhledem k tomu, že se jednalo o srážky nízké intenzity, nedošlo k ohrožení života a zdraví místních obyvatel ani k ohrožení majetku občanů či majetku obce. Za uvedené dny nebyla ani požádána místní jednotka SDH o pomoc občanům, např. při čerpání vody ze sklepů rodinných domu, jak tomu bylo v měsíci červnu při vydatných přívalových srážkách.

Dne 14.10.2020 byla provedena povodňová prohlídka vodního díla (pustokamenického rybníka) a jeho blízkého okolí. Byly zkontrolovány průtokové poměry jak u stavidla rybníka, tak i u bezpečnostního přepadu. Provedenou prohlídkou nebyly zjištěny viditelné deformace, posuvy, sesuvy, průsak či další vlivy, které by měly vliv na technický stav tohoto vodního díla.

Povodňová prohlídka byla provedena i na celém toku potoka Kamenická voda a dalších malých vodních tocích, které se do Kamenické vody vlévají. Prohlídkou všech těchto toků bylo zjištěno poškození břehu u čp. 127 na hlavním toku Kamenická voda. Další prohlídkou uvedeného toku nebylo zjištěno závad, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně a jejích škodlivých následků.

Propustek u čp. 117 a jeden z malých vodních toků vlévající se do potoka Kamenická voda. Tento propustek byl při povodních v měsíci červnu 2020 zcela nefunkční a zapříčinil rozlití vody k přilehlým nemovitostem čp. 117, čp. 44, čp. 134 a dále po místní komunikaci k čp. 48. V srpnu 2020 byl tento propustek zcela opraven a zatrubněn novými rourami a od této doby již nedochází k rozlití tohoto malého vodního toku k přilehlým nemovitostem a po sousední místní komunikaci.

Prohlídkou toku Kamenická voda bylo zjištěno, že při těchto dlouhodobějších srážkách trvalého charakteru a vlivem rozvodnění toku Kamenická voda došlo k poškození břehu potoka na straně blíže k čp. 127 těsně před mostkem, který je na místní komunikaci mezi domy čp. 127 a čp. 13. Sesunul se zde břeh, který byl vyskládán z kamene v roce 2015 při přechodu kanalizace přes Kamenickou vodu ve směru od čp. 13 směrem k čp. 127. (zdroj: obec Pustá Kamenice)
(Povodňová zpráva ze dne 14.10.2020)
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Pustá Kamenice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.