Charakteristika zájmového území

Obec Rudice se nachází v  SO ORP Uherský Brod. Svojí východní částí leží v CHKO Bílé Karpaty.  K 31. 12. 2016 bylo v obci evidováno 456 obyvatel. Velikost obce činí 767,2 ha. Prvotní osídlení území obce se datuje do doby halštatské, přičemž první písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.

Většina zastavěného území leží v pahorkatinném terénu mezi Rudickým vrchem a vrchem Goliáška. Samotný intravilán obce tak leží v údolním terénu. Zástavba obce vytváří kompaktní celek uličního typu zástavby. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se záhumeními zahradami a statky. Na východní straně obce zástavbu doplňuje větší zemědělský komplex. Součástí obce je i samostatně stojící průmyslový areál nacházející se v jihozápadní části území.

Hranice katastrálního území obce Rudice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec leží v údolí, které se z geomorfologického hlediska nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější západní Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podcelek Hlucká pahorkatina, okrsek Prakšická pahorkatina. Prakšická pahorkatina je členitá pahorkatina tvořená flyšovými horninami vsetínských vrstev, které se vyznačují (oproti ostatním flyším) měkce modelovaným reliéfem bez výrazných morfologických tvarů. Krajina je podhorsky zvlněná, má široké a ploché hřbety, které jsou děleny hlubokými a rozevřenými údolími. Místy je povrch pahorkatiny zároveň členěn krátkými příčnými údolími. Okolí obce Rudice se vyskytují vložky hornin belovežského souvrství račanské jednotky, jedná se tedy o fosilní sesuvné území s pseudokrasovými jevy. Dočasně uklidněné svahové nestability se nacházejí také v blízkosti intravilánu obce. »

Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 250–350 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je výše zmíněný Rudický vrch o nadmořské výšce 393 m n. m.

Struktura půdního fondu

Rozložení jednotlivých půdních typů na území obce Rudice můžete naleznout v mapové prohlížečce České geologické služby.

Nejrozšířenějším půdním typem v obci i v intravilánu je kambizem oglejená. V intravilánu má výrazné zastoupení i fluvizem modální, která je vytvářena z nivních a povodňových sedimentů vodního toku Ovčírka a přítoků Ovčírky. Dále se v obci nachází kambizem modální, pseudoglej modální a pararendzina kambická oglejená.

Využití pozemků

Celková rozloha řešeného území činí 767,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako trvalé travní porosty, lesní půda a orná půda. Trvalé travní porosty tvoří 33,2 % území, lesní půda 30,1 % území a orná půda 25,6 % území. V obci je minoritní využití půdního fondu jako zahrada (2,6 %), zastavěné plochy (1,5 %) a vodní plochy (0,5 %). Kategorie ostatní plochy zabírá 6,4 % plochy obce. Sady, vinice a chmelnice se v současnosti v obci nevyskytují.

Využití pozemků v obci Rudice (dle ČSÚ k 30. 6. 2017)

Druh pozemku Plocha [ha]
Zastoupení [%]
Orná půda 196,4 25,6
Chmelnice 0 0
Vinice 0 0
Zahrady 20,2 2,6
Sady 0 0
Trvalé travní porosty 254,6 33,2
Lesní půda 231,3 30,1
Vodní plochy 3,8 0,5
Zastavěné plochy 11,3 1,5
Ostatní plochy 49,4 6,4
Celková výměra k. ú. 767,2 100


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou a mírně teplou zimou. 

Charakteristika vybrané klimatické oblastí MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50

Demografická charakteristika

Ke konci roku 2016 byl evidován celkový počet obyvatel obce Rudice na 456. Největší skupinu tvoří věková skupina 15 - 64, tedy aktivně pracující, obsahuje 65,4 % obyvatel obce. Je následována věkovou skupinou 65 let a více, která je tvořena 21,7 % obyvateli obce. Nejmenší procento obyvatel obce (12,9 %) je ve věku 0 - 14. Průměrný věk dosahoval hodnoty 44,2.

Rozdělení obyvatel obce do věkových kategorií (dle ČSÚ k 30. 6. 2017)

Věkové kategorie
Počet jedinců
Počet jedinců [%]
0 - 14 let 59 12,9
15 - 64 let 298 65,4
65 let a více 99 21,7