Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherský Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Rudice.

Osoby na území obce Rudice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přirozené povodni může dojít k zaplavení a uzavření silnice III. třídy 4951 v okolí autobusové zastávky Rudice střed a místní komunikace v lokalitě "Zlámalovo". V případě potřeby stanoví předseda PK objízdnou / ústupovou trasu. Objízdnou trasu přes Bojkovice je možné vést pouze za znalosti povodňové situace v Bojkovicích, kde dochází zaplavení komunikace II/495 při Q100. Pokud nedojde k zaplavení místní komunikace v lokalitě "Zlámalovo" je možné vést objízdnou trasu přes polní cestu v této lokalitě. »
Dopravní omezení na území obce Rudice
Objízdné trasy na území obce Rudice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.