Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
V nedávné historii byla obec Ráječko zasažena povodněmi vícekrát, nejvýznamněji v roce 2003, 2009 a 2013. Obec je v současné době nejvíce ohrožována povodněmi z přívalových srážek. K povodni došlo kvůli zvýšení hladiny vodních toků Svitava, Chrábek a Ráječského potoka. Koryta toků bylo naplněná, a proto neměla voda kam odtékat a došlo k rozlivu z koryta. Z Chrábku se dále voda rozlila na přilehlé pozemky. Zasažena byla nejvíce zahrádkářská část, kde se rovněž nachází i několik objektů k bydlení a k rekreaci, které byly zaplaveny. Došlo také k zaplavení sportovního klubu Ráječko. Protože se jednalo o soukromé objekty, celková výše škod nebyla vyčíslena. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Ráječko jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v Ráječku před 50 lety - opis z kroniky

Dne 31. srpna 1952 k večeru kolem 17. hodiny strhla se nad Ráječkem, Karolínem a Petrovicemi prudká bouře s průtrží mračen. Všechna voda hrnula se do Ráječka ze strání a zde nadělala mnoho škody. U řeky na polích stála kolik dní a plodiny brambory a řepy byly pod vodou. Vymlela cestu do Petrovic v délce 150 m až na steť, rovněž cesta do Karolína podemleta v délce 20 m ve vesnici naproti domu 187. Ve vesnici u mostu železobetonového poškozeno zábradlí a pilířové zdivo a zanesla potok náplavou do výše 50 cm. Koryto Chrábku na mnoha místech podemleto. Voda se u mostu vylila na cestu, sebrala tam navožený materiál z regulace potoka a valila se potokem z části neregulovaným a dále regulovaným, ten zanesla u č. 55 se vylila z části na cestu a tekla po ní k silnici ke Svobodovým č. 57 a odtud přes zahrady u č. 43 a 232 dále k řece. Jiná voda u č. 55 se vylila na druhou stranu a tekla dál přes pole k řece. Škoda na cestách odhadnuta na 200 000,- Kč. Občanům nadělala bouře také mnoho škody. Tak budova Koláčkové č. 187 zaplavena do výše 60 cm, poškozeno zdivo budovy a zeď u zahrádky. Voda vnikla na dvůr a hospodářské kuchyně a odplavila svršky jako boty, ponožky a poškodila vnitřní zařízení kuchyně. Odplavila 7 králíků a potravinové lístky. Odpadní kanál zanešen. V části vesnice zv. Pazderna Pernicovi č. 63 poškodila a zbořila chlívek, kůlnu, plot a podezdívku. Kouřilovi z č. 138 odplavila 1500 cihel a 9 cement. rour. Růžickovi 136 poškozen plot v délce 4 m. Tichému Al. 146 odplavila příjezdný most a odplavila opěrnou zeď u zahrady 30 m délky. Most zničen Blažkovi 91, Buchtovi odplaveno 26 ryglů a 4 m3 dříví. Němcovi 45 odplavila 12 krovů a 3 m3 pařezu. Horálkovi 132 odnesla 30 ryglů a 1m3 desek. Martinkové 61 zničen železobetonový mostek. Kolářovi Boh. Odplaveno 12 m3 dříví a pařezů, Sloukovi 179 m3 dříví. Škaroupková 203 odplavila 3 m3 staveb. písku. Škoda odhadnuta na 95 000,-Kč. Škodu zjistila komise 1.9. z ONV a MNV.

Ráječko a Sloup – 26. květen 2003 – opis ze zpravodaje

V odpoledních hodinách krátce po 14. hodině začalo v obci mírně pršet. Na severovýchodě od obce se stahují bouřkové mraky. Začíná mírná bouřka s deštěm, která kolem 15 hodiny ustává, ale stále je zataženo. Z mobilních zpráv se dovídáme, že v okolních obcích Žďár, Petrovice, Karolín, Doubravice, Holešín a Sloup vydatně prší a místy padají kroupy o průměru 2 cm. V 15.40 volá občan Radim Bezděk, že ho upozornil p. Jindřich Havlíček, který má pod Karolínem chatu, že se pravděpodobně protrhla hráz rybníka Lenčáku a voda se valí Rájeckým potokem do obce. V 15.50 volá operační středisko Hasičského záchranného sboru Blansko, a vyhlašuje pro naši jednotku SDH poplach. V té době už se valí obcí voda a za 5 minut odjíždí naše zásahová jednotka do horní části obce zmapovat situaci. Ve Žlebě, v blízkosti potoka parkoval osobní vozidlo chatař pan Vlastimil Slouka z Blanska. Voda vozidlo smetla a valila je korytem potoka až k mostku na ulici B. Němcové, kde způsobilo zátaras. Zde vytvořila gejzír na obě strany ulice a nejvíce zatopila sklepní prostor RD manželu Horákových čp. 116. Na druhé straně se valila nám. 9. května, kde vnikla do sklepních prostor několika domů až po čp. 52 Ant. Skotáka. Dále se valila po místní komunikaci přes nám. 1. máje až k okresní silnici. Zde nejvíce vnikla do sklepa a dvora hostince Černý Orel, zanesla propustek vedoucí pod silnicí a zatopila parkoviště firmy Celestica do výše 1 m. Přívalová vlna, která zasáhla naši obec byla způsobena nadměrným deštěm nad obcemi Žďár, Petrovice a Karolín, které leží severovýchodně od naší obce. Splavením hlíny a kamení z okolních svahů, polí a lesa voda vzedmula hladinu rybníka Lenčák až o 70 cm nad hranu hráze a v šířce 60 m vytvořila ničící přívalovou vlnu, která údolím Rájeckého potoka zasáhla naši obec. Vše co jí stálo v cestě smetala. Při odstraňování nánosu z potoka a odčerpávání vody zasahovala naše jednotka SDH, místní občané a hasičský záchranný sbor Blansko. Poskytnout pomoc přijely jednotky ze Spešova, Dolní Lhoty a Lipůvky.

 

Úvaha

To, že se zaklínilo auto pana Slouky o malý mostek hned na začátku obce, bylo vlastně štěstí v neštěstí. Voda se rozdělila a přes Ráječko protekla dvěma směry. Pokud by se toto nestalo, voda by se dostala z koryta pravděpodobně někde v prostorách školky a restaurace “Nová”. Tudy už se vlna valila zároveň s okrajem koryta a občas se vylila ze břehů. Došlo by pravděpodobně k zatopení mnoha sklepů ve spodní části řadovek a dále by se voda zřejmě přelila přes hlavní silnici a zatopila části ulic Nová a Svitavská.

Další štěstí v neštěstí bylo, že voda z průtrže, která byla v okolí Žďáru a Petrovic se rozdělila na dvě strany. Pokud by se všechna voda splavila jen na stranu k Ráječku, obec by byla po ničivé vlně k nepoznání.

Bouřka zaměstnala hasiče na Tišnovsku - článek z 18.05.2009 19:00
Zdroj: https://www.pozary.cz/clanek/17703-bourka-zamestnala-hasice-natisnovsku

Bouřka se silným větrem a deštěm dnes zaměstnala hasiče na Tišnovsku v okrese Brno-venkov. Od 12.30 do 16 hodin hasiči vyjížděli k sérii více než deseti zásahů. V permanenci byly jednotky ze stanice v Tišnově a SDH Tišnov, Svatoslav a Deblín.

Bouřka se silným větrem a deštěm dnes zaměstnala hasiče na Tišnovsku v okrese Brno-venkov. 

Od 12.30 do 16 hodin hasiči vyjížděli k sérii více než deseti zásahů. V permanenci byly jednotky ze stanice v Tišnově a SDH Tišnov, Svatoslav a Deblín. Ze silnic z Tišnova do Deblína a Svatoslavi a z komunikací do dalších obcí v okolí hasiči pomocí motorových pil postupně rozřezali a odstranili deset vyvrácených stromů a větví. Na silnici u Heroltic likvidovali požár větve, která spadla na el. vedení a začala hořet. Větev se podařilo z drátů el. vedení shodit na zem a uhasit bez přerušení vedení el. proudu. Další velkou větev hasiči u Všechovic pomocí vysokozdvižné plošiny a motorové pily odstraňovali z telefonního vedení. 

K několika zásahům hasiči vyjížděli přímo v Tišnově. Stromy a větve vyvrácené větrem hasiči odstraňovali v ulici U Střelnice a na dalších místech města. V Brněnské ulici, kterou zaplavila voda a komunikace byla neprůjezdná, vyčistili od nánosů bláta pět kanalizačních vpustí. Do Jamborovy ulice vyjížděli k čerpání vody z firemního objektu. Protože uvnitř bylo jen několik centimetrů vody a čerpadlo nebylo možné nasadit, hasiči pouze pomohli rozebrali regály a odstranění vody si zdejší pracovníci zajistili sami. Hasiči ze stanice v Tišnově zasahovali také v areálu Školícího střediska HZS Jihomoravského kraje v Cihlářské ulici, kde vítr utrhl plechovou střechu hlavní budovy střediska. Pád plechové krytiny z plochy zhruba 30 krát 18 metrů na prostranství u budovy nikoho neohrozil, části střechy ale mírně poškodily zaparkované auto. 

Na Blanensku hasiči zatím zasahovali jen jednou. Do obce Ráječko vyjížděli do ulice Boženy Němcové, kde voda s bahnem z potoka zaplavila rodinný dům. Z chodby a dalších prostor domku hasiči pomocí koleček vyváželi bahno. Zbývající vrstvu bahna a vody odstranili kalovým čerpadlem. Proti dalšímu pronikání vody z potoka na silnici u domu postavili provizorní hráz z pytlů.