Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Rataje je při povodni ohrožováno zhruba 23 budov, které trvale obývá zhruba 28 obyvatel, z toho 5 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, handicapovaní). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » 
Při povodni ovlivněné mimořádnými příčinami může dojít k potenciálnímu ohrožení dalších 10 budov, které trvale obýva zhruba 14 obyvatel.
Ohrožené objekty na území obce Rataje - agregované

Ohrožující objekty

Nad intravilánem obce se nachází zemědělský areál Rataje, který by mohl být při přívalových srážkách zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Rataje
Kontaminovaná místa na území obce Rataje

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Rataje.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Rataje u předsedy povodňové komise obce.