Charakteristika zájmového území

Obec Rataje leží v okrese Kroměříž, ve správním obvodu ORP Kroměříž, na severozápadu Zlínského kraje. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1 133 obyvatel. Velikost obce činí 1 210.8 ha. Území obce se skládá z k.ú. Rataje u Kroměříže (739626), k.ú. Popovice u Kroměříže (739618) a k.ú. Sobělice (739634).

Katastrální území obce Rataje

 

Geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se katastr Rataje nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Středomoravské Karpaty, celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina a Orlovická vrchovina, jsou zde čtyři okrsky — Tištínská pahorkatina, Medlovská vrchovina, Jarohvěnická a Roštínská brázda. Převládá zde plochý reliéf s typickými plošinami, široce zaoblenými rozvodními hřbety a plochými úvalovitými údolími.


Struktura půdního fondu

Na území obce Rataje dominují skupiny půdních typů hnědozemě a černozemě. Podél vodních toků Popovický potok a Ratajský potok se nachází převážně fluvizemě, v jejich horních částech pak pseudogleje, místy i gleje. Dále se nad obcí v jihozápadní části pod lesním porostem nachází fluvizemě, silně svažité půdy a kambizemě.

Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití pozemků jako orná půda (772,6 ha). Významné zastoupení má lesní půda (256.6 ha) ležící v jihozápadní části katastru. Zahrady zabírají 40 ha, trvalé travní porosty a sady po 10 ha. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (98.9 ha) a zastavěné plochy (18.6 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 4 ha.

Využití pozemků v obci Rataje  (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 772.6 ha 63.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 40 ha 3.3 %
Sady 10.1 ha 0.8 %
Trvalé travní porosty 10 ha 0.8 %
Lesní půda 256.6 ha 21.2 %
Vodní plochy 4 ha 0.3 %
Zastavěné plochy 18.6 ha 1.5 %
Ostatní plochy 98.9 ha 8.2 %
Celková výměra k.ú. 1210.8 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) se obec Rataje nachází v klimatické oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem s krátkým teplým přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou a chladnou zimou.

Charakteristika klimatické oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50