Charakteristika zájmového území

Město Rožďalovice se nachází ve Středočeském kraji, na území okresu Nymburk, který je zároveň ORP města Rožďalovice. Rožďalovice se rozkládají na celkem 6 katastrálních územích: Hasina, Ledečky, Podlužany, Podolí u Rožďalovic, Rožďalovice a Zámostí u Rožďalovic. Město tvoří následujících 7 částí: Hasina, Ledečky, Podlužany, Podolí, Rožďalovice, Viničná Lhota a Zámostí. Ve městě bylo k 1. 1. 2018 evidováno celkem 1 620 obyvatel.

Celková rozloha činí 2390 ha, z toho převažuje zemědělská a lesní půda.

Využití pozemků ve městě Rožďalovice (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 912.2 ha 38.2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 53.4 ha 2.2 %
Sady 14.4 ha 0.6 %
Trvalé travní porosty 207.8 ha 8.7 %
Lesní půda 922.6 ha 38.6 %
Vodní plochy 112.4 ha 4.7 %
Zastavěná plochy 44.2 ha 1.8 %
Ostatní plochy 123.8 ha 5.2 %
Celková výměra k.ú. 2390.8 ha 100 %

Město Rožďalovice na základní mapě 1:50 000

První zmínka o Rožďalovicích pochází z roku 1223, na město byly povýšeny v roce 1340 Janem Lucemburským. Archeologické nálezy však dokládají osídlení již z mladší doby kamenné. V roce 1666 postihl město rozsáhlý požár, který zcela setřel původní podobu města.

Městem neprochází žádná významná silnice I. či II. třídy. Nejvýznamnějšími dopravními komunikacemi tedy jsou silnice III/27523 spojující Rožďalovice a Křinec a silnice III/32827, která město napojuje na silnici I/32 u Chotěšic. Ve městě se rovněž nachází zastávka na železniční trati č. 061 spojující Nymburk a Jičín.

Nejnižším místem na území města je niva Mrliny u Podlužan s nadmořskou výškou 193 m, nejvyšším místem pak se 260 m n. m. Rožďalovice leží ve Středočeské tabuli, na území geomorfologického celku Středolabská tabule, v podcelku Mrlinská tabule. Reliéf má charakter ploché pahorkatiny s širokými údolními nivami a nízkými svědeckými vrchy. Rožďalovice dle Quittova členění spadají do teplé oblasti T2. Území budují převážně sedimentární horniny české křídové pánve, jako jsou vápnité jílovce, slínovce a prachovce, místy překryté kvartérními sprašovými pokryvy. V nivách vodních toků pak najdeme kvartérní nivní sedimenty. Vyvinuty jsou zde především různé subtypy kambizemí a dále pak pseudogleje a glejové půdy.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území do teplé podoblasti T2.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50