Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Mrlina pramení v nadmořské výšce 378 m pod vrchem Čakan u osady Příchvoj (část obce Markvartice) v okrese Jičín, asi 9 km západně od Jičína. Odtud teče na jihovýchod asi 15 km k Žitětínu, kde se stáčí k jihozápadu. Pod Rožďalovicemi teče plochou krajinou mezi loukami, pastvinami a poli. Tímto směrem pokračuje až do Nymburka, kde ústí do Labe. Horní tok leží v Turnovské pahorkatině, střední tok protéká Mrlinskou tabulí, dolní tok Nymburskou kotlinou. Významným levostranným přítokem Mrliny je Štítarský potok; zprava pak do řeky ústí např. Hasinský potok a Křinecká Blatnice. Mrlina 4 km před ústím do Labe zleva přibírá Sánský kanál, který ji propojuje s Cidlinou. Celková délka toku je 51,6 km, plocha povodí 642,4 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 1,56 m3/s. Na Mrlině se nachází řada rybníků, z nichž největší je Bučický rybník v Rožďalovicích.

Hasinský potok pramení východně od obce Veselice, ve výšce 350 m n. m. a do Mrliny ústí zprava pod Hasinou v 195 m n. m. pod Bučickým rybníkem. Délka toku Hasinského potoka je 19,1 km, plocha povodí činí 118,0 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,36 m3/s. Také na Hasinském potoce leží řada rybníků, z nichž největší jsou Pilský rybník u obce Dětenice a Hasina u stejnojmenné obce, části města Rožďalovice.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Mrlina

Místo profiluČHPQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
Q1Q2Q10Q50Q100
Hlásný profil kat. C Rožďalovice - Zámostí, Mrlina 1-04-05-025 0,700 11,0 20,7 25,8 41,5 47,6
Hlásný profil kat. B Kopidlno, Mrlina 1-04-05-007 0,290 5,19 12,3 16,2 27,7 33,8

Vodní toky na území obce

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na řece Mrlině se v Rožďalovicích nachází hlásný profil kategorie C, který je umístěn na mostě přes Mrlinu na ulici Ruská (silnice III/32827). »
Na Mrlině se také pod Zámeckým rybníkem ve městě Kopidlno nachází hlásný profil kategorie B, č. 56. Tento hlásný profil není vybaven automatickým limnigrafem s dálkovým odesíláním dat. Profil je však důležitý z hlediska povodňové služby, neboť SPA vyhlášené v tomto profilu platí od horního toku Mrliny až po soutok se Štítarským potokem pod Rožďalovicemi. Hlásnou službu zajišťuje MěÚ Kopidlno. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Rožďalovice

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.