Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Rožďalovice
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Rožďalovice

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Rožďalovice bude řídit povodňová komise města Rožďalovice, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Nymburk.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Rožďalovice:

 • povodňové komisi ORP Nymburk
 • povodňovým komisím městyse Křinec a obce Vestec
 • KOPIS Středočeského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Rožďalovice od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obce Dětenice a města Libáň, ležících výše na tocích Hasinského a Libáňského potoka
 • povodňové komise města Kopidlno, ležícího výše na toku Mrliny
 • povodňové komise ORP Nymburk
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Středočeského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Rožďalovice obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Nymburk
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pla.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Středočeského kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Rožďalovice.

Zahájení činnosti povodňové komise města Rožďalovice včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány městyse Křinec a obce Vestec
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Nymburk
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Středočeského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Labe, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území města Rožďalovice
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území města Rožďalovice
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území města Rožďalovice
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise, nebo jím pověřený člen PK.

Povinnosti povodňové komise města Rožďalovice:

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Rožďalovice
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím městyse Křinec a obce Vestec, ležícím níže na vodním toku a povodňové komisi ORP Nymburk
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje o nebezpečí a průběhu povodně, sousední obce, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území města Rožďalovice
 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Rožďalovice
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Rožďalovice
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Rožďalovice
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Rožďalovice
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Rožďalovice
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Rožďalovice
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Rožďalovice
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Rožďalovice
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Rožďalovice (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Rožďalovice
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Rožďalovice
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Rožďalovice a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Rožďalovice
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Rožďalovice

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Křinec
 9. Složky Armády ČR
 10.  Orgány ochrany veřejného zdraví
 11.  Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
 12. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému.

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému », kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.