Charakteristika zájmového území

Město Suchdol nad Lužnicí se nachází v Jihočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň. K 1. 1. 2019 bylo ve městě evidováno 3 522 obyvatel.

Zájmové území se nachází v krajině s rybníky a hustými lesy. Zástavba se dělí na části  Bor, Hrdlořezy, Františkov, Klikov, Suchdol nad Lužnicí a Tušť. Část města Bor se  nachází v západní části katastru nedaleko vrchu Ochoz. Hrdlořezy se nachází v jižní části  katastru poblíž přírodní rezervace Horní Lužnice. Františkov a Klikov spolu těsně  sousedí ve východní části katastru podél vodního toku Dračice. Město Suchdol nad  Lužnicí se nachází ve střední části katastru a tvoří spádovou oblast pro okolní části. Část  města Tušť se nachází východně nedaleko Suchdolu nad Lužnicí a stejnojmenné vodní  nádrže. V okolí zástavby se nachází mnoho malých či větších vodních nádrží, což dotváří  typický ráz jihočeské krajiny. Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů  se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské a průmyslové komplexy a vodní nádrže.

Katastrální území města Suchdol nad Lužnicí

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Město leží v rovinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česko-moravská soustava, oblasti Jihočeské pánvi, celku Třeboňská pánev, podcelku Lomnická pánev. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně kolem 450 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je vrch o nadmořské výšce 501 m n. m.

Výškové poměry katastrálního území

Struktura půdního fondu

Intravilánem Suchdolu nad Lužnicí protéká Lužnice, která představuje největší riziko pro dané území. V katastru se nachází ještě tok Dračice protékající nedaleko zastavěného území a několik dalších vodních toků nepřestavující přímé riziko. Celková rozloha řešeného území činí 6357,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují.

Sklonitostní poměry katastrálního území

Sklonitostní poměry nevykazují příliš velkou variabilitu. Zelené odstíny na mapce značí velmi mírné sklony.

Dle tabulky lze vidět, že je území Suchdolu nad Lužnicí tvořeno především lesní půdou (51,4 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména zemědělská půda (34,7 %) a z ní největší plochy zaujímá orná půda (61,8 %).

Využití pozemků ve městě Suchdol nad Lužnicí  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1359.7 ha 21.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 78.6 ha 1.2 %
Sady 0 ha 0%
Trvalé travní porosty 764.4 ha 12%
Lesní půda 3284.9 ha 51.7 %
Vodní plochy 308.9 ha 4.9 %
Zastavěné plochy 67.5 ha 1.1 %
Ostatní plochy 494.3 ha 7.8 %
Celková výměra k.ú. 6358.2 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT4 a MT11Katastr Suchdolu nad Lužnicí spadá pod mírně teplé klimatické oblasti MT4 a MT11. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, mírně teplým až teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, suchou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600 - 650 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7 - 8 °C. Následující tabulka a mapové snímky charakterizují klima v dané lokalitě.

Klimatické charakteristiky MT4 MT11
Počet letních dnů 20 až 30 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130 110 až 130
Počet ledových dnů 40 až 50 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 až 7 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 až 7 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 až 120 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 450 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 až 300 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 80 50 až 60
Počet zamračených dnů 150 až 160 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50 40 až 50

V katastru města se nachází maloplošné zvláště chráněné území NPR Červené blato, které je i evropsky významnou lokalitou, PR Horní Lužnice, PR Na Ivance a velkoplošné chráněné území CHKO Třeboňsko. Dále se zde ještě vyskytuje ptačí oblast a evropsky významná oblast Třeboňsko – střed.