Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celý katastr spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik.

Nejvýznamnějším vodním tokem je Lužnice, která protéká přímo intravilánem města Suchdol nad Lužnicí. Tento vodní tok patří k nejvýznamnějším tokům na jihu Čech. Lužnice pramení na rakouské straně Novohradských hor, na západním svahu hory Eichelberg (1054 m n. m.), v nadmořské výšce 970 m n. m, protéká Novohradskými horami, Třeboňskou pánví a Středočeskou pahorkatinou a po 198 km ústí nedaleko Týna nad Vltavou zprava do Vltavy. Odvodňuje tak území o rozloze 4234,65 km². Celý horní tok Lužnice až k Veselí nad Lužnicí je součást CHKO Třeboňsko, jednoho z přírodně nejcennějších území jižních Čech, které je zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. Tok také reguluje množství vody mnoha rybníků ve svém povodí (například Rožmberku). V minulosti byla na Lužnici provozována voroplavba. Lužnice v říčním kilometru 128 – 125 protéká téměř intravilánem města. V tomto úseku se z ní rovněž odpojuje náhon pro ČOV  a průmyslové areály.

Dalším významným vodním tokem v katastru je Dračice, která je pravostranným přítokem Lužnice pramenící nedaleko obce Kunžak (katastr Kaproun) v jižních Čechách. Dračice tvoří osu přírodního parku Česká Kanada. Délka toku činí 51 km a plocha povodí dosahuje 154,2 km². Od svého pramene teče jihozápadním směrem, protéká několika rybníky (Žišpašský rybník, Osika), osadou Albeř a městem Nová Bystřice. Zhruba dva kilometry jižně od Nové Bystřice opouští Českou republiku a vtéká do Rakouska. V Rakousku protéká městem Litschau a u obce Gopprechts se otáčí na západ, opouští Rakousko a u Františkova se vrací do České republiky. U Klikova se vlévá do Lužnice. Část toku říčky Dračice v úseku mezi státní hranicí s Rakouskem a obcí Klikov je součástí přírodní rezervace Dračice. Řeka podhorského charakteru s četnými balvanitými úseky protékající úzkým údolím majícím v některých částech charakter skalnatého kaňonu. Útočiště významných populací ohrožených živočichů.  Tok Dračice byl v minulosti využíván k pohonu hamrů na výrobu železa a jsou zde zachovány zbytky hráze dnes zaniklé nádrže. V současnosti je koryto řeky ponecháno přirozenému vývoji.

Suchdolský potok pramení v nadmořské výšce 485 m v západní části intravilánu města Suchdol nad Lužnicí. Poté pozvolna protéká kolem zastavěného území a nedaleko zemědělského areálu. Zde přibírá druhou zdrojnici vytékajícího z místního rybníčku. Dále křižuje několik cest místního významu, kde se nachází lávky a mostky. Téměř v délce 2,4 km má stanoveno záplavové území. Svou částí, která je zatrubněná, protéká pod náměstím T. G. Masaryka a poté podél ulice nábřežní. Po dalších několika stech metrech se jako levostranný přítok vlévá do Lužnice nedaleko od jezu v Tušti.

Vodní toky na území města Suchdol nad Lužnicí

 

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Klikov, Dračice 2.69 1.23 8.4 -- 20 28 -- 50 63
Hlásný profil kat. B Nová Ves nad Lužnicí, Lužnice 146.8 5.14 23 -- 65 88 -- 152 185

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Suchdol nad Lužnicí může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Lužnice a Dračice. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. B Nová Ves nad Lužnicí, Lužnice ve správě Povodí Vltavy, státní podnik se nachází na mostě přes Lužnici v místě zvaném Krabonoš. »
V místní části Klikov se nachází hlásný profil kat. B Klikov, Dračice ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Je umístěn na pravém břehu na silničním mostě. na ř. km. 2.69. »
Proti proudu nad městem se nachází hladinoměr Halámky (Lužnice) kategorie C, který spravuje město Suchdol nad Lužnicí » 
Výše proti proudu nad městem Suchdol nad Lužnicí leží hladinoměr České Velenice » a lať České Velenice. »
Hlásné profily směrodatné pro území města

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.