Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Suchdol nad Lužnicí

Celý katastr spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik.

Nejvýznamnějším vodním tokem je Lužnice, která protéká přímo intravilánem města Suchdol nad Lužnicí. Tento vodní tok patří k nejvýznamnějším tokům na jihu Čech. Lužnice pramení na rakouské straně Novohradských hor, na západním svahu hory Eichelberg (1054 m n. m.), v nadmořské výšce 970 m n. m, protéká Novohradskými horami, Třeboňskou pánví a Středočeskou pahorkatinou a po 198 km ústí nedaleko Týna nad Vltavou zprava do Vltavy. Odvodňuje tak území o rozloze 4234,65 km². Celý horní tok Lužnice až k Veselí nad Lužnicí je součást CHKO Třeboňsko, jednoho z přírodně nejcennějších území jižních Čech, které je zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. Tok také reguluje množství vody mnoha rybníků ve svém povodí (například Rožmberku). V minulosti byla na Lužnici provozována voroplavba. Lužnice v říčním kilometru 128 – 125 protéká téměř intravilánem města. V tomto úseku se z ní rovněž odpojuje náhon pro ČOV  a průmyslové areály.

Dalším významným vodním tokem v katastru je Dračice, která je pravostranným přítokem Lužnice pramenící nedaleko obce Kunžak (katastr Kaproun) v jižních Čechách. Dračice tvoří osu přírodního parku Česká Kanada. Délka toku činí 51 km a plocha povodí dosahuje 154,2 km². Od svého pramene teče jihozápadním směrem, protéká několika rybníky (Žišpašský rybník, Osika), osadou Albeř a městem Nová Bystřice. Zhruba dva kilometry jižně od Nové Bystřice opouští Českou republiku a vtéká do Rakouska. V Rakousku protéká městem Litschau a u obce Gopprechts se otáčí na západ, opouští Rakousko a u Františkova se vrací do České republiky. U Klikova se vlévá do Lužnice. Část toku říčky Dračice v úseku mezi státní hranicí s Rakouskem a obcí Klikov je součástí přírodní rezervace Dračice. Řeka podhorského charakteru s četnými balvanitými úseky protékající úzkým údolím majícím v některých částech charakter skalnatého kaňonu. Útočiště významných populací ohrožených živočichů.  Tok Dračice byl v minulosti využíván k pohonu hamrů na výrobu železa a jsou zde zachovány zbytky hráze dnes zaniklé nádrže. V současnosti je koryto řeky ponecháno přirozenému vývoji.

Suchdolský potok pramení v nadmořské výšce 485 m v západní části intravilánu města Suchdol nad Lužnicí. Poté pozvolna protéká kolem zastavěného území a nedaleko zemědělského areálu. Zde přibírá druhou zdrojnici vytékajícího z místního rybníčku. Dále křižuje několik cest místního významu, kde se nachází lávky a mostky. Téměř v délce 2,4 km má stanoveno záplavové území. Svou částí, která je zatrubněná, protéká pod náměstím T. G. Masaryka a poté podél ulice nábřežní. Po dalších několika stech metrech se jako levostranný přítok vlévá do Lužnice nedaleko od jezu v Tušti.

Vodní toky na území města Suchdol nad Lužnicí

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Klikov, Dračice 2.69 1.23 8.4 -- 20 28 -- 50 63
Hlásný profil kat. B Nová Ves nad Lužnicí, Lužnice 146.8 5.14 23 -- 65 88 -- 152 185

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Suchdol nad Lužnicí

Přehled vodních nádrží na území města Suchdol nad Lužnicí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Suchdol nad Lužnicí se nachází několik vodních nádrží různého významu. Nejvýznamnějšími jsou Velký Šustov, Velká Pískovna, Nový lipnický rybník (Podřezanský rybník) a Cep I a jiné. Další informace ohledně vodních děl se nachází v kapitole Odtokové poměry.