Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Řeka Kyjovka (taktéž nazývaná Stupava) se nachází na jižní Moravě. Je levostranným přítokem řeky Dyje. Její pramen se nalézá v pohoří Chřiby, na jižním svahu kopce Vlčák (561 m n. m.) v nadmořské výšce 512 m n. m. nedaleko od obce Stará Huť. Spolu se svými přítoky odvodňuje povodí o velikosti 665,8 km2. Průměrný průtok řeky u jejího ústí je cca 1,09 m3.

Vodní toky na území obce Snovídky s vyznačeným k.ú.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Snovídky může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Kyjovka a Nemotickém potoku. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. A VD Koryčany, Kyjovka ve správě Povodí Moravy s. p. (ř. km 74,20 km). Stanice poskytuje automatický přenos dat. V rámci projektu Místní informační systém a povodňový plán obcí povodí Kyjovky byl v obci vybudován nový hlásný profil vybavený vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je umístěn na parcele č. 2056/5 na Nemotickém potoku. Pro včasnou informovanost obce Snovídky můžou být využity informace z hlásných profilů na řece Kyjovce výše na toku. Jde o hlásné profily kategorie C Nemotice (Kyjovka), Mouchnice (Kyjovka), Koryčany (Stříbrník) a Koryčany (Kyjovka). »
 Hlásné profily směrodatné pro území obce Snovídky

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Koryčany, (Kyjovka) (kat. A)

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A VD Koryčany (Kyjovka) 78 0,00708 2,4 -- 7,8 11,5 -- 25 33

 

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.