Charakteristika zájmového území

Obec Spojil se nachází v Pardubickém kraji nedaleko krajského města Pardubice. Spadá pod ORP Pardubice. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 486 obyvatel. Velikost obce činí 175,4 ha. Obec je členem mikroregionu Loučná.

Historie obce sahá do 18 století. Tehdy byla obec založena na místě dřívějších rybníků Strejček a Spojil. Mezi hlavní zdroj obživy patřilo především zemědělství. V pozdější době se stala obec centrem zelinářství. V 50. letech 20. století zde vzniklo Jednotné zemědělské družstvo, které fungovalo až do roku 1996.

Obec byla několikrát sloučena s městem Pardubice. Nakonec došlo k osamostatnění v roce 1992. Po tomto datu došlo k většímu rozvoji společenského a kulturního vybavení. V současné době se v obci nachází sportovní areál, restaurace, hřiště a farma Apolenka.

Katastrální území obce Spojil

 

Geologické a geomorfologické poměry

Z geologického hlediska je západní část katastru obce budována vystupujícími zpevněnými mořskými sedimenty. Jsou to především vápnité jílovce a slínovce. Jižní část katastru obce je tvořena převážně nezpevněnými fluviálními hlinitými písky až písčitými hlínami. V intravilánu obce na severu se vyskytují kvartérní polohy vátých písků. Podél Spojilského odpadu a ostatních drobných vodotečí můžeme nalézt deluviofluviální smíšený sediment. 

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule a podsoustavy Východočeská tabule. Území obce Spojil pak řadíme do celku Východolabská tabule, podcelku Třebechovická tabule a okrsků Holická tabule a Dřenická kotlina. Holická tabule je plochá pahorkatina na slínovcích a jílovcích. Patří pod ni většina katastrálního území obce Spojil. Severozápadní cíp katastrálního území náleží ke Dřenické kotlině. Na severu hraničí katastrální území s okrskem Východolabská niva. Katastrální území obce má velmi plochý charakter s průměrnou nadmořskou výškou 221 m n.m.


Struktura půdního fondu

Na území obce Spojil jednoznačně dominuje nejrozšířenější půdní typ u nás, kterým je kambizem a její variety. V širším okolí se vyskytují fluvizemě, které jsou vázané především na řeku Labe.

Celková rozloha řešeného území činí 175,41 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (138,19 ha). Druhým nejčastějším využitím jsou zahrady (11.81 ha). Mezi další druhy využití pozemků v obci Spojil patří ostatní plochy (10,26 ha), zastavěné plochy (7,28 ha), trvalé travní porosty (4.83 ha) a vodní plochy (2,10 ha). Lesy se rozkládají pouze na 0,90 ha. Nejmenší zastoupení mají ovocné sady (0,26 ha).

Využití pozemků v obci Spojil  (dle ČSÚ k 1. 1. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 138.19 ha 78.7 %
Zahrady 11.81 ha 6.7 %
Ovocné sady 0.26 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 4.83 ha 2.8 %
Lesní půda 0.90 ha 0.5 %
Vodní plochy 2.10 ha 1.2 %
Zastavěné plochy 7.28 ha 4.2 %
Ostatní plochy 10.26 ha 5.8 %
Celková výměra k.ú. 175.41 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období 1961-2000) spadá katastrální území obce Spojil do teplé oblasti T2. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,5 °C. 

Charakteristika klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50