Analýza časových možností

Pro vodní toky na území obce Štarnov nejsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod.

Morfologie terénu spolu s četností a vydatností dešťových srážek má za následek specifický průběh pořadí jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Zatímco na limit I. SPA stoupá hladina ve vodotečích celkem běžně, II. SPA bývá dosažen jen několikrát v roce. Odhad tendence vývoje další povodňové situace okolo hranice II. SPA, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení III. SPA. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Moravy, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků