Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území města Třemošnice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u řeky Doubravy. Na většině drobných vodních toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí města ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích. »
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území města Třemošnice jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Před regulací toku Zlatého potoka proběhlo několik historických povodní, ke kterým se řadí r. 1891, 1908 a 1913.

Město Třemošnice a jeho místní části jsou opakovaně ohrožovány povodňovými událostmi. V minulosti bylo údolí řeky Doubravy několikrát zasaženo povodněmi, především v posledních dvaceti letech 20. století. Výrazné lokální povodně byly zaznamenány i v nedávné době. V roce 2010 zasáhly Chrudimsko bleskové povodně, které poznamenaly i město Třemošnici. Během povodňové události došlo k zatopení komunikací a několika nemovitostí. Dále byly zaznamenány povodně v červnu 2013, kdy letní červnová povodeň zasáhla celé povodí Doubravy.  Na Zlatém a Lovětínském potoce hrozí nebezpečí z důvodu protržení hrází výše vybudovaných rybníků.