Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • sesuvem půdy
  • ucpáním průtočných profilů propustků a mostů »
  • nahromaděním naplavenin v kritických místech
  • ledovými jevy »
  • jinými jevy
Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, patří dva úseky Úštěckého potoka na území města mezi kritické. K častému výskytu ledových jevů dochází na jezech u Tetčiněvsi (ř. km 17,32) a Vědlic (ř. km 11,24). Proto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může tok vybřežovat i při malých průtocích. viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry a místa vzniku ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.