Charakteristika zájmového území

Velké Meziříčí je město v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, 31 km východně od Jihlavy na soutoku řek Oslavy a Balinky. Město leží v těsné blízkosti dálnice D1, která město překlenuje mostem Vysočina na svém 144. kilometru. Rozloha města je 4 066,4 ha. K 1. 1. 2019 zde bylo evidováno přibližně 11 448 obyvatel.

Využití pozemků ve městě Velké Meziříčí  (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 728,1 ha 42,5 %
Chmelnice  0 ha 0 %
Vinice  0 ha 0 %
Zahrady 171,1 ha 4,2 %
Sady 5,2 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 591,1 ha 14,5 %
Lesní půda 814,6 ha 20 %
Vodní plochy 116,1 ha 2,9 %
Zastavěné plochy 127,8 ha 3,1 %
Ostatní plochy 512,5 ha 12,6 %
Celková výměra k.ú. 4 066,4 ha 100 %

 

Území města Velké Meziříčí

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie České Vysočiny, soustavy Česko - Moravské a podsoustavy Českomoravské Vrchoviny. Území města pak řadíme do celku Křižanské vrchoviny, podcelku Bítešská vrchovina. Bítešská  vrchovina je plochá vrchovina se střední nadmořskou výškou 517 m n. m. Na západě je tato plochá vrchovina rozřezaná řekou Oslavou a vystupují zde skaliska s izolovanými balvany. U Velkého Meziříčí vzniká kupovitý povrch. Nejvyšší bod je Harusův kopec v nadmořské výšce 741 m n. m. Území dále náleží do okrsku Velkomeziříčská pahorkatina - jedná se o členitou pahorkatina protkanou údolími řeky Oslavy. Nejvyšším bodem je Chlumek 628 m n. m. Oblast je zalesněna smrkovými porosty s příměsí borovice. 

Nejnižší nadmořská výška se pohybuje okolo 450 m n. m., nejvyšší okolo 640 m n. m. a střední výška poté okolo 500 m n. m.

Z horninové stavby zde převládá granit, dále je zastoupená ortorula a v menší míře poté amfibolit, aplit a pegmatit. Celá oblast patří do oblasti Moldanubika. Z půdních typů zde převládá kambizem mesobazická a v nivách řek fluvizem glejová. Zastoupen je ještě glej modální a luvizem modální.

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina katastrů města do oblasti MT9, okrajově poté do oblasti MT5. Podnebí je tedy charakteristické dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika chladné podoblasti MT5 a MT9

Charakteristika MT5 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60 40 - 50