Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Velké Meziříčí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Velké Meziříčí.

Osoby na území města Velké Meziříčí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při průtoku Q100 může dojít k vybřežení vodního toku Balinka a k zaplavení silnice II. třídy č. 602 a přilehlých místních komunikací.
Objízdnou trasu lze vést přes dálnici D1 (od Prahy použít exit 141, od Brna exit 146), nebo využít místní komunikace na základě aktuálních podmínek. »
Dopravní omezení na území města velké Meziříčí
Objízdné trasy na území města Velké Meziříčí

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.