Charakteristika zájmového území

Město Verneřice se nachází v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Ve Verneřicích bylo k 1.1.2020 evidováno 1166 obyvatel. Od roku 1479 byly Verneřice městem, v období socialismu byl městu statut odebrán a následně mu byl 10. října 2006 vrácen. Město má místní části Verneřice, Čáslav, Loučky, Příbram, Rychnov a Rytířov. Verneřice spadají pod obec s rozšířenou působností Benešov nad Ploučnicí.

Město zaujímá v systému osídlení místo lokálního centra. Sídlo Verneřice poskytuje pro obyvatele správního území základní služby a vybavenost (základní škola, mateřská škola, prodej potravin, restaurace, kulturní dům, sportovní areál, apod.). Město Verneřice leží v okrajové části Ústeckého kraje mezi čtyřmi významnými městy – Ústí nad Labem na západě, Děčín na severu, Česká Lípa na východě a Litoměřice na jihu.

 

Katastrální území města Verneřice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

K nejrozšířenějším horninám na území města Verneřice patří kamenitý až hlinito-kamenitý sediment a bazaltoidní pyroklastika. Severní část intravilánu tvoří alk. ol. bazalt - bazanit - limburgit, území mezi Verneřicemi a Příbramí je tvořeno arkózovitými, jílovitými až křemennými pískovci s vložkami a závalky jílovců a prachovců a v okolí vodních toků se vyskytuje nivní sediment.

Z geomorfologického hlediska se město nachází v systému Hercynském, provincii Česká Vysočina, subprovincii Krušnohorská soustava, oblasti Podkrušnohorská oblast, celku České středohoří a podcelku Verneřické středohoří

Struktura půdního fondu

Z půdního hlediska město leží na zejména na kambizemích – modální a districké, v okolí vodních toků pak na fluvizemi glejové. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 3144.4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako trvalé travní porosty (1 713.3 ha), které tvoří více než polovinu celkové výměry katastrálního území. Následuje orná půda, jež zabírá 624.2 ha (19.9 %) a lesní půda rozkládající se na 531.0 ha (16.9 %). Dále se ve městě vyskytují ostatní plochy (200.1 ha), zastavěné plochy (26.9 ha), zahrady (30.2 ha) a vodní plochy (18.7 ha).

Využití pozemků ve městě Verneřice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 624.2 ha 19.9 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 30.2 ha 1.0 %
Sady 0.0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 1 713.3 ha 54.5 %
Lesní půda 531.0 ha 16.9 %
Vodní plochy 18.7 ha 0.6 %
Zastavěné plochy 26.9 ha 0.9 %
Ostatní plochy 200.1 ha 6.4 %
Celková výměra k.ú. 3144.4 ha 100.0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Verneřice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města Verneřice do mírně teplé klimatické oblasti MT7.

Charakteristika
MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50