Charakteristika zájmového území

Město Verneřice se nachází v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Ve Verneřicích bylo k 1.1.2015 evidováno 1113 obyvatel. Od roku 1479 byly Verneřice městem, v období socialismu byl městu statut odebrán. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status města. Město má místní části Verneřice, Čáslav, Loučky, Příbram, Rychnov a Rytířov. Verneřice spadají pod obec s rozšířenou působností Děčín.

Město zaujímá v systému osídlení místo lokálního centra. Sídlo Verneřice poskytuje pro obyvatele správního území základní služby a vybavenost (základní škola, mateřská škola, prodej potravin, restaurace, kulturní dům, sportovní areál, apod.). Město Verneřice leží v okrajové části Ústeckého kraje mezi čtyřmi významnými městy – Ústí nad Labem na západě, Děčín na severu, Česká Lípa na východě a Litoměřice na jihu.

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

 

Struktura půdního fondu

Z půdního hlediska město leží na zejména na kambizemích – modální a districké, v okolí vodních toků pak na fluvizemi glejové.

Využití pozemků v obci Verneřice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda  ha  %
Chmelnice  ha  %
Vinice  ha  %
Zahrady  ha  %
Sady  ha  %
Trvalé travní porosty  ha  %
Lesní půda  ha  %
Vodní plochy  ha  %
Zastavěné plochy  ha  %
Ostatní plochy  ha  %
Celková výměra k.ú.  ha

 

Klimatické charakteristiky

Charakteristika
MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50