Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Děčín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise města Verneřice.

Osoby na území města Verneřice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při III. SPA na Bobřím potoku dochází k zaplavení jediné přístupové komunikace III. třídy č. 24093 do místní části Čáslav. Tato osada je tedy po dobu povodně velmi obtížně přístupna. Totéž platí pro místní část Rytířov jeho jedinou přístupovou komunikací je silnice III. třídy č. 24096 i ta bývá při dosažení III. SPA zaplavena Rychnovským potokem a je tak znemožněn přístup do osady. Komunikace II. třídy č. 240 spojující Verneřice s místními částmi Příbram a Loučky, kopíruje z velké části tok Bobřího potoka a při vybřežení vody z koryta toku dochází v několika místech k omezení průjezdnosti komunikace. »
Dopravní omezení na území města Verneřice
Objízdné trasy na území města Verneřice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.