Charakteristika zájmového území

Město Vidnava leží ve Vidnavském výběžku. Administrativně se město řadí do Olomouckého kraje, konkrétně do SO ORP Jeseník. Katastrální hranice města je na východě totožná se státní hranicí s Polskem. K 1. 1. 2021 bylo ve městě evidováno 1 256 obyvatel. Plocha katastrálního území města činí 426,7 ha.

 

Území města Vidnava

 

Struktura půdního fondu

Z hlediska půd se na jihu území vyskytují kyselé kambizemě na svahovinách kyselých žul a blízkých lehkých hornin. Podél vodního toku Vidnávka jsou typické glejové fluvizemě na bezkarbonátových nivních sedimentech. Na jih přechází tento typ půd v modální pseudogleje uložené na polygenetických hlínách a glaciálních uloženinách. V severovýchodním výběžku katastrálního území se vyskytují i organozemě na rašelinných substrátech.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Samotné město se rozkládá v nadmořské výšce mezi 240 a 230. Větší výšková členitost je charakteristická pro jih území. Nejvyšší místo katastru dosahuje nadmořské výšky cca 308. Intravilán města Vidnava se táhne podél vodního toku Vidnávka a bezprostředně sousedí s intravilánem obce Velká Kraš.

Lesní porost se vyskytuje v jihovýchodním cípu katastrálního území. Jedná se převážně o třetí vegetační stupeň (dubobukový), v malých plochách se místy vyskytuje i druhý lesní vegetační stupeň (bukodubový). Ostatní plochy náleží loukám, polím a pastvinám. V severovýchodní části katastru se nachází přírodní rezervace Vidnavské mokřiny.
Celková rozloha řešeného území činí 426,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu zemědělská půda (205,9 ha) je tvořena ornou půdou (157,1 ha), trvalými travními porosty (29,2 ha) a zahradami (19,6 ha). Zbytek plochy území tvoří lesní půda (576,25 ha), ostatní plocha (63,7 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (16 ha). Vodní plochy se rozkládají na 49,6 ha.

Využití pozemků ve městě Vidnava (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 157,1 ha 36,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 19,6 ha 4,6 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 29,2 ha 6,8 %
Lesní půda 91,5 ha 21,4 %
Vodní plochy 49,6 ha 11,6 %
Zastavěné plochy 16 ha 3,7 %
Ostatní plochy 63,7 ha 14,9 %
Celková výměra k.ú. 426,8 ha 100,0 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky patří zájmové území do provincie Česká vysočina a Krkonošsko-jesenické soustavy, podsoustavy Krkonošsko-jesenické podhůří, celku Žulovská pahorkatina, podcelku Žulovská pahorkatina a okrsku Černovodská pahorkatina.

Žulovská pahorkatina byla ve středním pleistocénu zaledněna pevninským ledovcem s teplou bází. Pro zdejší oblast je typický kupovitý povrch s nízkými exfoliačními klenbami (ruwary), který byl částečně změněn v oblíkovou krajinu. Nad plochý povrch se zde zvedají vysoké ostrovní hory (bornhardy).

V oblasti Černovodské pahorkatiny je typická přítomnost intrusivních hornin žulovského masivu, převážně granit a granodiorit. Jedná se o erozně denudační povrch ukloněné tektonické kry se zbytky holoroviny a s četnými ostrovními horami. Rovněž se zde vyskytují stopy glaciální modelace.

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Vidnava je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 – 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města Vidnava do MT9.
Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem. Přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50