Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Vidnava může být ohrožováno vyššími vodními stavy na vodním toku Vidnávka. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Vidnava:
 • Hlásný profil kat. B - Vidnava, Vidnávka »
  Profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava.

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Žulová, Vindávka »
  Profil se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky.
 • Hlásný profil ČHMÚ kat. C - Žulová, Stříbrný potok »
  Profil se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, na levém břehu.
 • Hlásný profil kat. C - Žulová, Stříbrný potok »
  Profil se nachází před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok. 
 • Hlásný profil kat. C - Žulová-Žlíbek, Vindávka »
  Profil je umístěn na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. 
 • Hlásný profil kat. C - Vápenná, Vidnávka »
  Profil se nachází v obci Vápenná, nad obecním úřadem. 
 • Hlásný profil kat. C - Černá Voda, Černý potok »
  Profil je lokalizován u mostku přes potok nedaleko domu s č. p. 64. 
 • Hlásný profil kat. C - Velká Kraš, Černý potok »
  Profil se nachází na levém břehu naproti koupališti v obci Velká Kraš.
 • Hlásný profil kat. C - Stará Červená Voda, Červený potok »
  Profil je umístěn na silničním mostě přes Červený potok v obci Stará Červená Voda u č. p. 11.
 • Hlásný profil kat. C - Skorošice, Skorošický potok »
  Profil je umístěn na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích.
 • Hlásný profil kat. C - Vápenná-Polka, Ztracený potok »
  Profil je umístěn na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40.
Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území města Vidnava

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Na území města Vidnava nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie B Vidnava, Vidnávka
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Na území města Vidnava je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie B Vidnava, Vidnávka
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Jeseník nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Vidnava je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 240 cm na hlásném profilu kategorie B Vidnava, Vidnávka
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru města - vzniku přívalové povodně ve městě
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Jeseník nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)