Charakteristika zájmového území

Obec Žeranovice se nachází ve Zlínském kraji ve vzdálenosti asi 11 km od krajského města Zlín. Obec Žeranovice spadá pod obec s rozšířenou působností Holešov, která je vzdálena 6 km severním směrem. Obec Žeranovice leží v podhůří Hostýnských hor na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka. Nachází se ve členité krajině, částečně leží na kopci, zčásti v údolí. Území obce se skládá z 1 katastrálního území. Celková rozloha katastrálního území činí 538 ha. Počet obyvatel k 31. 12. 2011 činí 755, z toho 379 mužů a 376 žen.

Území obce tvoří z 5 % lesy (25 ha), a to lesy hospodářské, 3 % tvoří trvalé travní porosty (16 ha), 78 % orná půda (421 ha) a 2,5 % tvoří zastavěné plochy (13 ha). Celkově se zemědělsky využívaná půda podílí na rozloze katastrálního území 87 % (469 ha).

Nadmořská výška obce kolísá okolo hodnoty 245 m. Největší vrchol v okolí se v nadm. výšce 282 m. (Hrádek) jihovýchodně od obce.

Z geologického hlediska je území tvořené především kvartérními horninami (hlíny, spraše, jíly, štěrky) a v jižní části terciérními horninami alpinsky zvrásněnými.

Geomorfologicky obec spadá do provincie Západní Karpaty. Severní část obce spadá do malého úseku Hornomoravského úvalu. Hornomoravský úval představuje geomorfologický celek na Moravě v geomorfologické oblasti Západních Vněkarpatských sníženin. Úval tvoří sníženina vyplněná pliocenními sedimenty a kvartérními náplavy řek. Osu úvalu tvoří řeka Morava, největšími přítoky jsou zde řeky Bečva a Haná. Řeka Bečva, která do Hornomoravského úvalu vpadá z táhlé deprese Moravské brány od SV, dělí tuto depresi na východní (holešovskou) a severozápadní (olomoucko-litovelskou) část. Úval se táhne od Zábřehu na severu po Otrokovice na jihu. Území severní části obce spadá do podcelku Holešovská plošina. Jedná se o úpatní plošinu tvořenou neogenními a kvartérními sedimenty, skloněnou k JJZ. Vrstvy této deprese tvoří série písků a štěrků. Obsahují nepravidelné polohy pestrých, většinou nevápnitých jílů, s nevytříděnou pískovou komponentou. Na bázi mají pravidelně vyvinutou štěrkovou polohu.

Převážná část území obce Žeranovice spadá do geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Ta náleží ke geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Její rozloha je 1399 km² a střední výška - 338,7 m. V reliéfu se odráží vliv mladé tektoniky a také vliv různé odolnosti pískovců a jílovců. Hřbety jsou tvořeny především pískovci; v jílovcích vznikly naopak deprese. Náleží k ní podcelek Fryštácká brázda, která je protáhlou sníženinou, jež začíná u Holešova a táhne se jihovýchodním směrem až k údolí řeky Dřevnice (má střední výšku 299 m n. m.) a dále Zlínská vrchovina. Při jejím západním okraji se nalézají neogenní sedimenty. Pro Zlínskou vrchovinu je typická častá výšková a sklonová asymetrie údolních svahů. Oba podcelky se nachází na území obce Žeranovice.

Na území k.ú. Žeranovice se nachází ložisko cihlářské suroviny, na které se vztahuje územní ochrana vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k flyšové stavbě podloží je pro oblast typická menší soudržnost hornin a tedy větší nebezpečí sesuvů. Na území obce Žeranovice je lokalizován aktivní sesuv v lokalitě o rozsahu 0,5 ha.

Z hlediska půd na území obce převládají fluvizemě v okolí vodních toků, hnědozemě a luvizemě. Necelá 3 % z celkové orné půdy tvoří orná půda se sklonem větším než 7°, což je hranice, při jejímž překročení na pozemcích zemědělsky využívaných dochází ke zrychlení odtoku. Sklon nad 7° je předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy. Více než 83 % půdy náleží do 1. nebo 2. třídy ochrany.

Na území obce Žeranovice se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Severní částí obce prochází regionální biokoridor, jižně od obce vede lokální biokoridor s lokálním biocentrem.

Obec Žeranovice spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem 650 mm.

V obci se k 30. 9. 2010 nacházely dvě nepovolené skládky odpadu v lokalitách U stráně a Hrádek.

V obci se nachází základní občanská vybavenost v podobě obchodu, pohostinstí a základních služeb. Nalezneme zde mateřskou a základní školu (první stupeň) a knihovnu.

K lékaři občané Žeranovic dojíždí do některé ze sousedních obcí. Nejbližší pošta se nachází v Holešově, Fryštáku a Míškovicích. Obec disponuje vodovodem, a plynofikací.

Na území obce je provozováno několik místních spolků, např. Myslivci, SDH Žeranovice, Rybáři Žeranovice.

Dominantou obce je místní zámeček, původně tvrz ze 14. století, postupně přebudovaná v zámek. V 50. letech 20. století jej odkoupila obec. Zámek mj. tvoří dvě věže a tři zámecká křídla. V současnosti je využíván jako sídlo obecního úřadu a sídlo Zámecké hospůdky.

Z hlediska dopravy obcí prochází silniční komunikace spojující Holešov a Zlín. Železnice obcí neprochází.