Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

 

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) - stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku vevodním toku a jeho stoupající tendenci,
 • náhlém tání podlemeteorologické předpovědi,
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek,
 • předpovědi silných bouřek,
 • nebezpečným chodu ledů,
 • při vzniku ledových zácp anápěchů,
 • vzniku mimořádné situace navodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

 

Na území obce Žeranovice nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie C - Žeranovice (Židelná) (aktuální stav, evidenční list hlásného profilu),
 • při vydání výstrahy ČHMÚ,
 • při tání, je - li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá,
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) - stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

 

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku vrozhodných hlásných profilech,
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny vtoku, při kterém hrozí jeho vylití zkoryta, které může způsobit škody,
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny vtoku, při kterém se voda zkoryta již rozlévá a může způsobit škody,
 • přechodné zvýšení hladiny vtoku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér snásledným zpětným vzdouváním hladiny vtoku a možnosti vzniku rozlivů,
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj zhlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku.

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

 

Na území obce Žeranovice se vyhlašuje II. SPA:

 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C - Žeranovice (Židelná), (aktuální stav, evidenční list hlásného profilu),
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo vkombinaci stáním sněhové pokrývky,
 • při intenzivní tání sněhové pokrývky vkombinaci se srážkovou činností,
 • vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Holešov nebo povodňovou komisí Zlínského kraje).

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku vtoku vrozhodných povodňových hlásných profilech,
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj zhlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku,
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí.

 

Na území obce Žeranovice se vyhlašuje III. SPA:

 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie C - Žeranovice (Židelná), (aktuální stav, evidenční list hlásného profilu),
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo vkombinaci stáním sněhové pokrývky,
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky vkombinaci se srážkovou činností,
 • vyhlášení III.SPA povodňovým orgánem vyššího stupně.

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Orientační vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí.

 

Nasycenost povodí:

 • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den),
 • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní).

 

Tab. Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

 

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40 - 60 60 -70 20 - 40 40 - 50

V obci Žeranovice je instalován srážkoměr na střeše obecního úřadu ». (Pokud sonda kapacitního snímače detekuje zvýšený spad srážek, vyšle zařízení automaticky na předem předvolená čísla SMS zprávy s navoleným textem. Kontrolní SMS o stavu zařízení se posílá každý první den v měsíci. Systém je napájen z akumulátoru 12V, který je dobíjen solárním panelem, tedy zcela nezávislé na síti 230V).

Aktuální úhrn srážek lze sledovat zde.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php).